Rijks Universiteit Groningen


Aanpassing zorg licht verstandelijk gehandicapten nodig Ex-bewoners van instellingen zelf redelijk tevreden

De meeste jongeren met ernstige gedragsproblemen als gevolg van een lichte verstandelijke handicap maken het redelijk goed als ze na een opname in een instelling weer enige tijd elders wonen. Ze hebben een baan en zijn soms getrouwd. Toch moet de zorg voor deze verstandelijk gehandicapten zich meer gaan richten op ontplooiing en nut. Dat zou de kwaliteit van hun bestaan verder verhogen. Dit concludeert drs. E.J. van Houten in haar proefschrift. Ze promoveert op 11 februari 1999 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van Houten komt tot haar conclusies na ondervraging van 88 ex-bewoners van Groot Emaus in Ermelo en De Beele in Voorst. Het zijn jongeren met een lichte verstandelijke handicap en met zulke ernstige gedragsproblemen dat zij eerst niet in een andere instelling geholpen konden worden. De ex- bewoners van de instellingen wonen nu bij hun ouders, in een andere instel- ling of zelfstandig.

Positieve verandering
Het grootste deel van de onderzochte jongeren oordeelde positief over het eigen leven. Volgens veel jongeren zijn zowel zijzelf, als de omstandighe- den in positieve zin veranderd sinds ze de instelling hebben verlaten. Veel jongeren willen dan ook niets meer veranderen aan hun leven. Diegenen die niet tevreden zijn, klagen vooral over een gebrek aan materiele zaken. Dat komt volgens Van Houten door de lagere sociale klasse waarin veel jongeren zijn terechtgekomen. Het gemiddelde inkomen van de onderzochte ex-bewoners is lager dan dat van de gemiddelde Nederlander.

Geintegreerd en gelukkig?
Bijzonder in het onderzoek van Van Houten is de gelijktijdige aandacht voor twee aspecten van het leven van licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Enerzijds heeft ze gekeken naar de maatschappelijke kant van het leven van de ex- bewoners, de mate waarin ze integreren in de maatschappij. Komen ze hun huis uit? Doen ze ook werkelijk mee met activiteiten buitenshuis? Zijn ze nuttig voor de maatschappij? Anderzijds verloor ze hierbij niet de vraag uit het oog naar het persoonlijk geluk van de ex-bewoners. Zijn ze lichame- lijk gezond? Accepteren ze zichzelf? Ontplooien ze zichzelf? Een dergelijke combinatie van aandacht is niet eerder in ander onderzoek voorgekomen.

Nut en ontplooiing
Door met deze dubbele bril te kijken, valt het Van Houten op dat de zorg in instellingen voor verstandelijk gehandicapte mensen een nogal eenzijdige nadruk heeft. De instellingen richten zich wel op de integratie in de maat- schappij en ook wel op de tevredenheid van de bewoners. Maar aandacht voor het nut en de ontplooiing van licht verstandelijk gehandicapten is heel ongebruikelijk. Dat vindt Van Houten niet terecht, ondanks het feit dat de betreffende jongeren hun situatie zelf als redelijk positief beoordelen. "De zorginstellingen zouden meer moeten proberen eruit te halen wat erin zit. Dat kan ook bij iemand met een laag IQ. Het is jammer dat deze mensen vaak onder hun niveau worden aangesproken en ook niet leren lezen en schrijven. Terwijl ze dat misschien wel zouden kunnen."

Curriculum vitae
Els van Houten-van den Bosch (Utrecht, 1961) voltooide in 1989 haar studie orthopedagogiek aan de RUG. In 1991 begon ze het onderzoek naar ex-bewoners dat uitmondde in een proefschrift. De titel daarvan luidt: Gelukkig geinte- greerd. Onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan van mensen met een lichte verstandelijke beperking. ISBN 90-71000-66-4. Uitgegeven door de Stichting Kinderstudies, Groningen 1999. Promotores van Van Houten zijn prof.dr. G.H. van Gemert en prof.dr. H. Nakken. Op dit moment werkt Van Houten als docent leerstoornissen en gehandicaptenzorg bij de opleiding Pedagogiek en Onderwijskunde van de RUG.

Deel: ' Promotie Aanpassing zorg licht verstandelijk gehandicapten '
Lees ook