Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Wanneer zijn de beslissingen van rechtspersonen rechtsgeldig?


Datum en tijd donderdag 10 juni 1999, 14.15 uur
Promovendus S.H.M.A. Dumoulin, tel. (070)352 95 15, fax (070)352 05 27, e-mail s.dumoulin@buruma.com (werk)

Proefschrift Besluitvorming in rechtspersonen Handelsuitgave Kluwer, Deventer, ISBN 90 268 3466 7, ca. ¦ 75,-
Promotor prof.mr. L. Timmerman

Faculteit rechtsgeleerdheid

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Dumoulin (Oldenzaal, 1970) studeerde rechten in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Bedrijfsrechtelijke vakken van de RUG. Reob en NWO financierden het onderzoek. Dumoulin is tegenwoordig advocaat bij Buruma Maris Advocaten en Notarissen in Den Haag.

Belangrijke besluiten van rechtspersonen worden genomen door de leden van de organen van de rechtspersoon. Jurist Sven Dumoulin signaleerde onduidelijkheid over de regels die bij het nemen van deze besluiten in acht dienen te worden genomen. Zo staat niet altijd vast op welke wijze een besluit tot stand dient te worden gebracht en is soms onduidelijk welke rechtskracht een op onregelmatige wijze genomen besluit heeft (is het geldig, vernietigbaar of van meet af aan nietig?). In zijn proefschrift tracht Dumoulin de nodige duidelijkheid te verschaf-fen. Hij onderscheidt drie fasen in de besluitvorming, waaraan hij ook drie categorieën regels voor de totstandkoming en de ongeldigheid van besluiten verbindt. In de eerste fase wordt de besluitvorming voorbereid. Daarvoor moet een vergadering van de leden van het desbetreffende orgaan worden bijeengeroepen of moet worden voldaan aan de voorwaarden voor het nemen van besluiten buiten vergadering. Gebeurt dat niet, dan kunnen er geen besluiten worden genomen. Een desondanks genomen besluit is dan ook ongeldig. In de tweede fase krijgen de leden van het orgaan de gelegenheid hun mening te vormen. Elk van de leden moet bijvoorbeeld tijdig en aan de hand van een agenda voor de vergadering worden opgeroepen; in de vergadering dient men in de gelegenheid te worden gesteld onderling overleg te voeren over de geagendeerde onderwerpen. Als dit niet precies zo gebeurt, kan elke belanghebbende aan de rechter vragen het genomen besluit te vernietigen. In de derde fase die de promovendus onder-scheidt, wordt het besluit daadwerkelijk genomen. Daarvoor moet er onder de leden voldoende instemming zijn (bijvoorbeeld de meerderheidseis). Eventueel dient er een minimaal aantal leden (quorum) aanwezig te zijn. Besluiten die onder andere omstandigheden plaatsvinden zijn nietig.

Deel: ' Promotie Beslissingen van rechtspersonen '
Lees ook