Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

woensdag 8 september 16.15 uur

promotie mw. N.J.A.P.B. Niessen Faculteit der Rechtsgeleerdheid

titel: Municipal government in Indonesia. Policy, law and practice of decentralization and urban spacial planning

promotoren: prof.dr. Th.G. Drupsteen en prof.mr. J.M. Otto Niessen onderzocht de bestuurspraktijk in de Indonesische stadsgemeente sinds de invoering van de koloniale decentralisatiewet in 1903. Zij onderzocht deze hoofdzakelijk in Bandung, maar ook in Padang (West-Sumatra) en Manado (Noord-Sulawesi). Zij concludeert dat het decentralisatiebeleid nauwelijks tot bloei gekomen is, omdat de wet niet vergezeld ging van de benodigde uitvoeringsregelingen uitbleven. De Indonesische overheid erkent inmiddels de problemen en zet projecten op ter bevordering van de regionale autonomie. Met name op het terrein van de ruimtelijke ordening klemt het ontbreken van goede regelgeving. De druk op het stedelijk gebied is enorm door de aanhoudende stroom van immigranten van het platteland. Onduidelijke stadsplannen werken grondspeculatie en andere malversaties in de hand. Veel nieuwe wetgeving heeft slechts een symbolische functie, en wordt vaak meer als beleidsnotitie opgevat dan als regelgeving. Bovendien wordt de uitvoering van beleid en regels belemmerd door het relatief lage opleidingsniveau van Indonesische ambtenaren en de lage arbeidsmotivatie die het gevolg is van lage salarissen en veel routinewerk. De ernstige economische crisis waarin het land sinds 1998 verzeild raakte was olie op het vuur van de jarenlang sluimerende onvrede over onderdrukking, machtsmisbruik en corruptie. Het nauwe korset waarbinnen de regionale overheden moeten opereren staat nu opnieuw ter discussie en alom wordt gerept van een nieuwe wet die de regio's meer bestuursvrijheid beidt. Niessen beklemtoont dat zo'n wet alleen dan effect heeft, wanneer deze voldoende specifiek en gedetailleerd is, zodat men bij de uitvoering niet opnieuw wordt gehinderd door vaagheden. En bovendien moet men zich realiseren dat de bestuurspraktijk veel weerbarstiger is dan een papieren wet.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 augustus 1999, 17:16 uur

Deel: ' Promotie Bestuurspraktijk in Indonesische stadsgemeente '
Lees ook