Rijks Universiteit Groningen


Biologische afbraak van vervuilde grond


Datum en tijd maandag 8 februari 1999, 16.00 uur
Promovendus J.H. de Best

Proefschrift Anaerobic transformation of chlorinated hydrocarbons in a packed-bed reactor

Promotores prof.dr. W. Harder
prof.dr. D.B. Janssen

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De Best ('s-Hertogenbosch, 1968) studeerde biologie aan de Landbouwuniver- siteit Wageningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Biochemie van de RUG, gedetacheerd bij TNO Milieutechnologie in Delft. Het onderzoek werd gefinancierd door Senter: IOP Milieutechnologie. De Best is tegenwoordig werkzaam bij de afdeling Bodem van Grontmij in Houten.

Jappe de Best experimenteerde in het laboratorium met bacterien, waarvan bleek dat ze dichloormethaan en tetrachloormethaan onder zuurstofarme omstandigheden volledig kunnen afbreken. Dat is veelbelovend voor de sanering van bodem en grondwater. De afbraak ging bovendien snel en was weinig afhankelijk van omgevingsfactoren. 1,1,1- Trichloorethaan werd niet volledig omgezet naar onschadelijke producten. De Best onderzocht verder of verschillende omstandigheden effect hebben op de omzetting, zoals de aan- of afwezigheid van sulfaat en nitraat. Hij voerde zijn onderzoek uit in zogenaamde gepakt-bed reactoren. De door De Best bestudeerde gechloreerde koolwaterstoffen komen voor in de bodem. Ze vormen daar een potentieel gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Voor de sanering van bodems die verontreinigd zijn met deze verbindingen is biologische afbraak door bacterien soms mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat er geen giftige tussen- producten ontstaan.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Biologische afbraak van vervuilde grond '
Lees ook