Rijks Universiteit Groningen


Bodemreinigende bacterie stapje dichterbij


Datum en tijd vrijdag 26 februari 1999, 16.00 uur
Promovendus J.E.T. van Hylckama Vlieg

Proefschrift Reactive epoxides as intermediates in the bacterial metabo- lism of isoprene and chlorinated ethenes
Promotor prof.dr. D.B. Janssen

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Van Hylckama Vlieg (Groningen, 1968) studeerde biologie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Biochemie van de RUG binnen het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute. Het onderzoek werd gefinancierd door het Innovatiegericht Onderzoeksprogramma (IOP) Milieubiotechnologie.

Als gevolg van verkeerd gebruik, lekkage en illegale stortingen hebben op veel plaatsen gechloreerde koolwaterstoffen, zoals de chemische schoonmaak- middelen tri en per, bodem en grondwater vervuild. Daarom zoekt men nieuwe methoden om deze verontreinigingen te verwijderen. Ook bacterien worden daarbij ingezet. Een aantal Groningse biologen onderzoekt op dit moment de geschiktheid van micro- organismen voor toepassing in biologische reini- gingsprocessen. Ook kijken ze of de bacterien biotechnologisch zo aangepast kunnen worden dat ze van groter nut zijn bij bodemsanering. Het proef- schrift van Johan van Hylckama Vlieg beschrijft een van die projecten. Een belangrijke rol in het Groningse onderzoek speelt de bacterie Methylosinus trichosporium OB3b, die enzymen heeft die de gechloreerde chemische verbin- dingen kunnen afbreken naar minder schadelijke stoffen. Van Hylckama Vlieg concentreerde zich op het probleem van de 'epoxiden'. Dat zijn verbindingen die in de bacterie ontstaan tijdens het afbraakproces. Als ze zich ophopen zorgen ze ervoor dat de bacterie zichzelf vergiftigt. Een tweede bacterie, Rhodococcus sp. stam AD45, kan op zijn beurt de epoxiden omzetten naar niet giftige producten. Het tweede deel van het proefschrift van Van Hylckama Vlieg beschrijft de biochemische analyse van de enzymen die daarbij betrok- ken zijn. Ook de isolatie van het DNA van deze enzymen is onderdeel van het onderzoek.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Bodemreinigende bacterie stapje dichterbij '
Lees ook