Katholieke Universiteit Brabant

Promotie Bert-Jaap Koops: De cryptocontroverse. Een sleutelconflict in de informatiemaatschappij

Op woensdag 6 januari 1999 verdedigt drs. Bert-Jaap Koops aan de Katholieke Universiteit Brabant zijn proefschrift getiteld: The Crypto Controversy. A Key Conflict in the Information Society.

Promotoren:

* prof. mr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant;

* prof. mr. J.M. Smits, hoogleraar Recht en techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en

* prof. ir. H.C.A. van Tilborg, hoogleraar Discrete wiskunde eveneens aan de TUE.

Aula KUB - 14.15 uur

In de hedendaagse informatiemaatschappij wordt het beveiligen van gegevens steeds belangrijker. Voor de bescherming van het elektronisch handelsverkeer en voor de privacy is het noodzakelijk om gevoelige gegevens adequaat af te schermen. Tegelijkertijd bieden systemen die gegevens beveiligen ook de mogelijkheid aan misdadigers om te ontsnappen aan de opsporing. Telefoontaps en computeronderzoek worden immers belemmerd als misdadigers hun communicatie en informatie onleesbaar maken door gegevensversleuteling.

In zijn proefschrift analyseert drs. Bert-Jaap Koops dit belangenconflict. Hoe moeten informatiebeveiliging en privacy worden afgewogen tegen de opsporing van ernstige misdrijven? Koops heeft onderzocht welke mogelijkheden de Nederlandse regering heeft om de opsporingsproblemen veroorzaakt door gegevensversleuteling aan te pakken, zonder onevenredig inbreuk te maken op de legitieme belangen van burgers en bedrijven om hun gegevens te beveiligen.

Koops concludeert dat de regering vooralsnog niets moet doen aan het opsporingsprobleem. Elke oplossing' blijkt meer nadelen dan voordelen te hebben. Zo is het inbouwen van een mechanisme voor overheidstoegang tot beveiligingssleutels geen optie, omdat misdadigers makkelijk toegang hebben tot beveiligingssystemen zonder overheidstoegang. Ook is het vragen aan verdachten om versleutelde gegevens weer leesbaar te maken nauwelijks mogelijk, vanwege het principe dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling (het nemo-tenetur-beginsel). Alternatieve opsporingsmethoden, zoals het gebruik van richtmicrofoons, kunnen tot op zekere hoogte soelaas bieden als alternatief voor de telefoontap, maar bedreigen tevens de privacy van onschuldige burgers. Koops acht het versleutelingsprobleem voor de politie vooralsnog niet voldoende groot om een inbreuk op grondrechten als de privacy of het nemo-tenetur-beginsel te rechtvaardigen. De promovendus concludeert daarom dat de nuloptie - de overheid moet niets doen - voorlopig de voorkeur verdient.

Curriculum vitae:

Bert-Jaap Koops (Oldenzaal, 1967) studeerde wiskunde en algemene literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte in
1992 and 1993 als projectmedewerker bij Amnesty International. In 1994 trad hij in dienst bij het SamenwerkingsOrgaan Brabantse Universiteiten (Katholieke Universiteit Brabant en Technische Universiteit Eindhoven) voor zijn promotie-onderzoek bij de faculteiten Rechten (KUB), Technologiemanagement (TUE) en Wiskunde en Informatica (TUE). Sinds oktober 1998 is hij senior onderzoeker bij het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de KUB.

Koops is redacteur van IT & Recht en van het in 1999 te verschijnen handboek Recht & informatietechnologie. Hij redigeerde eerder mede Emerging Electronic Highways en hij heeft diverse artikelen gepubliceerd over regulering van cryptografie, computercriminaliteit en Trusted Third Parties.

Koops is te bereiken onder tel. 013-4668101 (werk), 013-5424842 of 020-6970577 (thuis) (na 15 januari 020-3681846) e-mail e.j.koops@kub.nl, bj@adenbj.demon.nl
WWW https://cwis.kub.nl/~frw/people/koops/bertjaap.htm

The Crypto Controversy is uitgegeven bij Kluwer Law International, ISBN 90-411-1143-3,
november 1998, 312 pag, prijs fl. 145.
Zie ookhttps://cwis.kub.nl/~frw/people/koops/thesis/thesis.htm >.

Persvertegenwoordigers die prijs stellen op toezending van een recensie-exemplaar kunnen dit aanvragen bij Voorlichting en Externe Betrekkingen van de KUB, tel. 013-4662000.


22-12-1998 KUB

Deel: ' Promotie De cryptocontroverse '
Lees ook