Rijks Universiteit Groningen


Dynamisch rondspringend energiepakket informeert over feloranje aggregaat


Datum en tijd vrijdag 29 januari 1999, 16.00 uur
Promovenda M. van Burgel

Proefschrift The ultrafast dynamics of aggregate excitons in water
Promotor prof.dr. D.A. Wiersma

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Van Burgel (Purmerend, 1968) studeerde scheikunde aan de Universi- teit van Amsterdam. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij het Ultras- nelle Laser- en Spectroscopielaboratorium van de Rijksuniversiteit Gronin- gen. Dit laboratorium maakt deel uit van de onderzoekschool Materialen Studie Centrum. FOM en NWO financierden het onderzoek.

Mirjam van Burgel deed onderzoek aan kleurstoffen die in oplossing zoge- naamde aggregaten vormen. Deze kleurstoffen worden nu gebruikt in fotogra- fische materialen. Ze staan in de belangstelling omdat verwacht wordt dat ze in de toekomst ook toegepast kunnen worden in zonnecellen of optische computers. De aggregaten die de kleurstoffen in oplossing vormen, zijn ketens van enkele tienduizenden moleculen. Ze zijn niet door chemische bindingen, maar met elektrostatische krachten aaneengeregen. Het aggregaat is een soort ketting van magneetjes. Moleculen, en dat geldt ook voor moleculen in aggregaten, kunnen energie uit licht opnemen. Zoals een gitaarsnaar energie opneemt als hij wordt aangeslagen, worden ook elektro- nen in moleculen 'aangeslagen' oftewel geexciteerd. Ze komen dan in een hogere energietoestand. Aggregaten hebben een speciale eigenschap. In een aggregaat kan het elektron de extra energie namelijk overdragen aan een buurmolecuul. Zo'n rondspringend energiepakket wordt een 'gedelokaliseerde excitatie' of een exciton genoemd. Het aantal moleculen waarover de excita- tie is verdeeld, heet de delokalisatielengte. Het rondspringen is een zeer snel en zeer dynamisch proces, maar wordt tegengewerkt door de omringende watermoleculen. Elektronen en excitonen staan na een tijd de extra energie weer af aan hun omgeving in de vorm van licht of trillingen. Het precieze verloop van die 'relaxatie' levert informatie op over de interactie met de directe omgeving. Bijzonder aan het onderzoek van Van Burgel is de zeer snelle optische techniek die ze gebruikt. Ze slaat de elektronen aan met laserflitsen met een duur van minder dan tien femtoseconden. Ter vergelij- king: in een seconde reist licht van de aarde naar de maan, in tien femto- seconden legt het een afstand af ter dikte van een haar. Van Burgel onder- zocht zaken als: hoe lang is de delokalisatielengte van een exciton, hoe relaxeert het elektron en wat is de invloed van de omringende watermolecu- len? De kleurstof uit haar onderzoek is TDBC, een stof die in water oplost met een feloranje, haast lichtgevende kleur. De delokalisatielengte van TDBC in water bepaalde ze op 15 moleculen. Een meer algemeen resultaat is de bevinding dat het relaxeren sneller gaat naarmate er meer energie is toegevoegd. Omdat er dan meer energiepakketjes zijn, botsen die vaker met elkaar waarbij ze energie in de vorm van warmte afstaan. Het onderzoek werd verricht in het Ultrasnelle Laser- en Spectroscopielaboratorium dat deel uitmaakt van het Materialen Studie Centrum van de RUG.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie energiepakket informeert over feloranje aggregaat '
Lees ook