Universiteit Maastricht

Dit is de wetenschapsagenda voor de maand maart 2003 van de Universiteit Maastricht:

Trefwoorden: Hart- en vaatziekten, ACE remmers, ACE functies, bloeddrukregulatie

Promotie mw.drs. W.M. Aartsen
in de Faculteit der Geneeskunde.

Titel: "Membrane bound Angiotensin-I-converting enzyme associated with cardiac contractility and vascular elasticity".
Promotores: Prof.dr. J.F.M. Smits; Prof.dr. M.J.A.P. Daemen. Donderdag 13 maart 2003, 14.00 uur

In ons bloed bevindt zich een enzym (ACE) dat betrokken is bij de regulatie van o.a. de bloeddruk. Tijdens hart- en vaatziekten is de remming van dit enzym een veel toegepaste therapie, die verbeterd kan worden door groter inzicht in de functies van het ACE. ACE blijkt ook gebonden te zijn aan het hart en de vaten. De functie van dit gebonden ACE is onderzocht in dit proefschrift en blijkt betrokken te zijn bij de pompkracht van het hart en bij de rekbaarheid van de vaten. Tevens is gebleken dat remming van het gebonden ACE zonder tekenen van hart- en vaatziekten niet gunstig is.

Trefwoorden: Nederlandse literatuur, P.C. Boutens

Promotie drs. M. Goud
in de Faculteit der Cultuurwetenschappen.

Titel: "Ziende verbeelding. Over zien en (on)zichtbaarheid in poëzie en poëtica van P.C. Boutens".

Promotor: Prof.dr. W. Kusters; co-promotor: dr. J. Baetens. Vrijdag 14 maart 2003, 14.00 uur

Aan de hand van een analyse en interpretatie van een aantal gedichten en een lezing wordt onderzocht welke rol het zien en (on)zichtbaarheid spelen in Boutens' werk. Veel van diens gedichten hebben namelijk de (visionaire) blik als thema. De dichter tracht een onzienlijke, hogere werkelijkheid zichtbaar te maken. Getoond wordt dat deze thematiek verbonden is met Boutens' literatuuropvattingen, waarin noties als onzegbaarheid, geheim en zwijgen een rol spelen. Vergelijking met het werk van tijdgenoten, zoals Maurice Maeterlinck en Jan Toorop, maakt duidelijk hoe Boutens' opvattingen in zijn tijd passen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen Boutens' opvattingen over het zien en klassieke theorieën over het zien, zoals van Plato. In de hoofdstukken over het kijken naar de sterren komen ook kosmologische theorieën uit de jaren '20 en '30 van de twintigste eeuw aan bod, zoals van Einstein, Eddington, De Sitter en anderen.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Inauguratie Prof.dr. H. ten Cate
in de Faculteit der Geneeskunde benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde in het bijzonder de Hemostase en Thrombose.

Titel: "Grenzen vervagen: Hemostase in beweging." Vrijdag 14 maart 2003, 16.30 uur

Hugo ten Cate (1958) rondde zijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam af in 1987 met het arts- examen. In datzelfde jaar promoveerde hij samen met de anesthesist Pieter Henney op een proefschrift getiteld "Clinical and experimental studies with a low molecular weight heparinoid". Van 1988 tot 1990 deed hij onderzoek op een NWO fellowship in het laboratorium van Prof. Robert D. Rosenberg, Beth Israel Deaconess Medical Center (toenmalig Beth Israel Hospital) in Boston. Gedurende deze periode werden ondermeer essays ontwikkeld voor het meten van activatie van de bloedstolling in vivo, welke benut werden in humaan en dierexperimenteel onderzoek. Sinds 1991 kwam hij in opleiding tot internist bij het Slotervaartziekenhuis, Amsterdam (Prof. Dr. L.W. Statius van Eps), welke opleiding in 1996 afgerond werd. Tot zijn aanstelling alhier (1 augustus 2002) is hij als algemeen internist, met aandacht voor diabetes en vasculair onderzoek, in het Slotervaartziekenhuis
werkzaam geweest. Daarnaast verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek bij het Academisch Medisch Centrum, Laboratorium voor Experimentele Interne geneeskunde (Prof. Dr. S. Van Deventer, later Prof. Dr. P.H. Reitsma) in het kader van een Clinical Established Investigatorship van de Nederlandse Hartstichting (1999-2004).
Naast lidmaatschappen van verschillende internationale vakverenigingen is hij editor van het Journal of Thrombosis and Haemostasis (voorheen Thrombosis and Haemostasis) en het nieuwe electronische Thrombosis Journal.


Promotie dhr. A.W. Danilo Gavilanes Jimenez
in de Faculteit der Geneeskunde.

Titel: "The impact of hypoxemia and/or hypotension on electrical Brain activity measured by the Maastricht cerebral monitor".
Promotores: Prof.dr. C.E. Blanco; Prof.dr. J.S.H. Vles;
Co-promotor: dr.ir. J.P.H. Reulen.
Donderdag 20 maart 2003, 16.00 uur


Promotie mw.drs. M. Cohen Mann
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.

Titel: "Searching for the Key to the Self: evaluation of the "I am the Key" program for Mental Health Promotion".

Promotores: Prof.dr. C.M.H. Hosman; Prof.dr. N.K. de Vries. Vrijdag 21 maart 2003, 12.00 uur


Promotie mw.drs. D.A.J.M. Kerckhoffs
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.

Titel: "Dietary Components and cardiovascular Risk Markers: Effects of Tocotrienols, B-Glucan and Plant Stanol Esters."

Promotores: Prof.dr.ir. R.P. Mensink; Prof.dr. G. Hornstra. Vrijdag, 21 maart 2003, 14.00 uur

Afscheidscollege Prof.dr. E.J.J.M. Kimman
Hoogleraar Ethiek van Economie en Bedrijf in de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

Titel: "Tucht op de Markt".
Vrijdag 21 maart 2003, 16.00 uur

Prof.dr. Eduard Kimman (1946) deed Gymnasium A aan het Aloysiuscollege te Den Haag. In 1965 trad hij in bij Jezuïetenorde. Hij studeerde algemene economie en bedrijfskunde in Rotterdam. Van 1973 tot 1983 woonde en werkte hij in Indonesië. Daar studeerde hij ook theologie, schreef een economisch proefschrift over Indonesische boekuitgevers en richtte een managementinstituut op. Van 1983 tot 1985 woonde hij in de Verenigde Staten, waar hij onder andere in Berkeley sociale ethiek studeerde. Sinds 1989 is hij hoogleraar Ethiek van economie en bedrijf aan de Universiteit Maastricht, en de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij was voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland van 1990 tot 1999.Hij publiceerde een aantal boeken, waaronder "Marktethiek" (1990), "Organisatie-ethiek" (1991), "Goed verzorgd" (1993) (organisatie-ethiek in een ziekenhuis), "Verkaveling van de moraal"(2002). Hij was mederedacteur van diverse boeken, onder andere met J.P. Balkenende en J.P. van den Toren, "Vertrouwen in de Economie"(1997), een boek over het christelijk-sociale denken.
Hij schreef een honderdtal artikelen over ethische onderwerpen. In de jaren 80 schreef hij een commentaar op de brief van de Amerikaanse bisschoppen over de economie van de Verenigde Staten. In 1999 was hij medeoprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse afdeling van Transparency International, een vereniging ter bestrijding van corruptie. Per 1 juni 2002 werd hij benoemd tot Secretaris-Generaal van de RK Kerkprovincie.


Promotie drs. A. de Jong
in de Faculteit der Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde.
Titel: "One for All, All for the Customer"; studies on Self-Managing in Services".

Promotores: Prof.dr. J.C. de Ruyter; Prof.dr. J.G.A.M. Lemmink. Donderdag 27 maart 2003 16.00 uur

Trefwoorden: geheugen, emotie, fouten

Promotie mw.drs. I.E.I. Candel
in de Faculteit der Psychologie.

Titel: "The truth and nothing but the truth".

Promotor: Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach.
Vrijdag 28 maart 2003, 16.00 uur

Emotioneel negatieve herinneringen bevatten fouten. Doel van het promotieonderzoek was om deze fouten in kaart te brengen en factoren te onderzoeken die ze kunnen beïnvloeden. In verschillende studies hebben we mensen blootgesteld aan emotionele plaatjes, een emotioneel filmfragmentje en een emotioneel verhaal. Uit deze studies bleek dat herinneringen aan deze informatie op drie gebieden tekort schieten. Ze zijn inaccuraat, onvolledig en inconsistent. Mensen vergeten terwijl er in sommige gevallen onjuiste informatie wordt toegevoegd. Dit laatste is vooral het geval bij mensen die dissociatieve ervaringen rapporteren. Geconcludeerd kan worden dat verhalen van slachtoffers en getuigen alles behalve "the truth and nothing buth the truth" zijn. Iets waar clinici, rechters en advocaten rekening mee dienen te houden.

Deel: ' Promotie Enzym betrokken bij regulatie van de bloeddruk '
Lees ook