Erasmus Universiteit Rotterdam

17 december 1999

Gezondheidsrisicos op de werkvloer

Veel Nederlanders zijn bezorgd over de risico's die de industriële productiewijze met zich meebrengt. Hoe het industrieel personeel in de dagelijkse praktijk omgaat met productierisico's is echter nauwelijks onderzocht. De resultaten van de bestudering van de omgang met gezondheidsrisico's in twee in Nederland gevestigde fabrieken, waarbij de aandacht gaat uit naar het formele risicobeleid en de toepassing daarvan op de werkvloer zijn te vinden in het proefschrift Risicos in bedrijf. Omgaan met gezondheidsrisicos op de werkvloer. Peter Mascini verdedigt dit werk op vrijdag 17 december 1999 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mascini verrichtte zijn onderzoek bij twee in Nederland gevestigde fabrieken, in handen van multinationals. Het betrof een cokesfabriek en een chemische fabriek waar amines worden geproduceerd. (Amines zijn halffabrikaten, voor onder meer de productie van motorolie, was-, bestrijdings- en geneesmiddelen.)

De totstandkoming en de uitvoering van het beleid in beide fabrieken valt formeel onder de lijnverantwoordelijkheden. Staffunctionarissen als veiligheidskundigen en arbodienst-medewerkers hebben een adviserende taak.

Leidinggevenden dienen zowel randvoorwaarden te scheppen waarbinnen veilig en gezond kan worden gewerkt als er op toe te zien dat dit ook gebeurt. Uitvoerende medewerkers moeten gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn om veilig en gezond te werken. Hun tweede taak is melding maken van onaanvaardbare risico's.

Doordat de aandacht voor veiligheid en gezondheid in beide fabrieken de afgelopen vijftien jaar continu is toegenomen, heeft dit doel tegenwoordig in alle geledingen van de organisatie een hoge prioriteit. Toch doen leidinggevende meer hun best om anderen meer rekening te laten houden met gezondheidsrisico's dan uitvoerenden. De reden hiervan is dat zij vaker risico's verbonden zien met het afwijken van veiligheidsvoorschriften dan uitvoerend personeel en dat zij er meer belang bij menen te hebben om strikt aan de naleving van veiligheidsvoorschriften vast te houden.

Medewerkers uit alle hiërarchische lagen stemmen de manier waarop zij proberen om anderen meer rekening te laten houden met gezondheidsrisico's af op de mate waarin zij vertrouwen hebben in hun doelwit.

Zo zijn zij geneigd om tot uitvoering van maatregelen te dwingen als ze geen vertrouwen hebben in de persoon die zij trachten te beïnvloeden. Vinden ze dat de persoon in kwestie kan worden vertrouwd (dat wil zeggen: als ze vinden dat die persoon hiertoe wel bereid, maar niet in staat is) dan wordt getracht de ernst van de situatie uit te leggen en indien volledig vertrouwen bestaat zal de persoon in kwestie worden geattendeerd op de risicovolle situatie of zal er met deze persoon overleg over plaatsvinden.

De mate van vertrouwen die medewerkers tot uitdrukking brengen via de stijl waarmee zij proberen om anderen meer rekening te laten houden met gezondheidsrisico's stemt meestal overeen met de mate waarin hun doelwit vertrouwen heeft in zichzelf. In die gevallen waarbij er sprake is van overeenstemming, is de kans dat een medewerker doet wat er van hem wordt verlangd groter dan wanneer overeenstemming ontbreekt. Dit betekent dat de bereidwilligheid en het vermogen van de persoon in kwestie bepalen of in concrete gevallen dwingen, uitleggen dan wel overleggen de meest effectieve invloedsstijl is.

Mascini heeft tevens onderzoek gedaan naar de wijze hoe medewerkers rapporteren over (bijna-)ongevallen. Aangetoond is dat de schuldvraag een belemmering vormt om te leren van zaken die zijn misgelopen. Naarmate de kans op een verstoring van de collegiale verhoudingen groter is, doen medewerkers meer hun best om een conflict te voorkomen met collega's die ze (mede)verantwoordelijk stellen voor de afwijking van het gewenste productieverloop.

Promotor: prof.dr. J. Berting, emeritus hoogleraar Sociologie en sociaal beleid, in het bijzonder in de relatie tot technologie

Promotie: vrijdag 17 december 1999, 13.30 uur
Plaats: Woudestein, Senaatszaal
Info: bij de promovendus, tel. 010 408 2948;
e-mail: mascini@fsw.eur.nl of bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 010 408 1777

Deel: ' Promotie Erasmus gezondheidsrisico op de werkvloer '
Lees ook