Rijks Universiteit Groningen


Gedragstheoretische benadering van bevolkingsonderzoek


Datum en tijd donderdag 7 januari 1999, 15.45 uur
Promovendus B.J. de Bruijn

Proefschrift Foundations of demographic theory. Choice, process, context Uitgave Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam, tel. (020)625 54 29, fax (020)620 33 95

Promotor prof.dr. F.J. Willekens

Faculteit ruimtelijke wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De Bruijn (Heemstede, 1959) studeerde sociologie der niet- westerse volke- ren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het Population Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. De Bruijn werkt voor het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in de Solomon Islands als Census Adviser voor de 1999 Solomon Islands Population and Housing Census.

Sinds Malthus' Essay on the principle of population legt de demografie de nadruk op de relatie tussen bevolking en omgeving op macroniveau met veel aandacht voor statistische aspecten van die relatie. Bart de Bruijn koos in zijn onderzoek voor een microbenadering, om inzicht te krijgen in de gedragsmatige achtergronden van bevolkingsontwikkelingen. Deze benadering houdt - uitgangspunt bij alle gedragswetenschappelijk onderzoek - rekening met keuzegedrag en sociale omgeving van de bevolking. De Bruijn inventari- seert de theoretische benaderingen die de demografie biedt voor de bestude- ring van vruchtbaarheid en geeft aan in hoeverre de concepten keuze, context en proces daarin een plaats innemen. Daarna ontwikkelt De Bruijn een theoretisch kader voor vruchtbaarheid en past dit toe voor een analyse van vruchtbaarheid en reproductieve gezondheid in India. Hij concludeert dat zijn vruchtbaarheidsmodel een gedragswetenschappelijke verdieping van de demografie oplevert en mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen van bevolkings- en gezondheidsbeleid.

Nadere informatie: Dienst In- en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Gedragstheoretische benadering bevolkingsonderzoek '
Lees ook