Rijksuniversiteit Groningen

De goddelijke roeping in vroeg-christelijke literatuur

In de vroeg-christelijke literatuur tot 600 na Chr. kwamen veel zogeheten opdrachtverhalen voor. Hierin krijgt een apostel op bijzondere wijze een goddelijke opdracht, vaak om het evangelie te verkondigen. Heel bekend is het verhaal van Saulus, die als christenvervolger op weg naar Damascus 'het licht ziet' en vervolgens als Paulus een van de grootste apostelen wordt. István Czachesz onderzocht dit thema in diverse werken over apostelen: niet alleen de canonieke Handelingen der Apostelen in de standaard-Bijbel (geschreven door Lucas), maar ook diverse apocriefe werken: de Handelingen van Johannes, de Handelingen van Thomas, de Handelingen van Filippus, de Handelingen van Petrus en de Twaalven, de Handelingen van Barnabas en de Handelingen van Titus. Het blijkt dat de opdrachtverhalen niet onder één traditie of langs een enkele lijn te groeperen zijn. Ze werden beïnvloed door joodse geschriften, Griekse verhalen over wijsgeren en biografische literatuur. Volgens Czachesz is het gegeven van de 'opdracht' een literair hulpmiddel dat een conflict in het verhaal brengt. De helden van de bestudeerde werken voegen zich overigens in de bestaande institutionele orde of vereenzelvigen zich met een mystieke ervaring. Ze keren zich doorgaans niet tegen de maatschappij./GG

István Czachesz (Boedapest, 1968) studeerde theologie aan het Columbia Theological Seminary. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Bijbelwetenschap van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG, waaraan hij als onderzoeker verbonden blijft.

Datum en tijd

donderdag 20 juni 2002, 16.00 uur

Promovendus

Czachez, tel. (050)363 55 64, e-mail:i.czachesz@theol.rug.nl (werk)

Proefschrift

Apostolic commission narratives in the Canonical and Apocryphal acts of the Apostles

Handelsuitgave

uitgeverij Peeters, Leuven, ISBN 90 367 1651 9.

Promotor

prof.dr. G.P. Luttikhuizen en prof.dr. J.N. Bremmer

Faculteit

godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Deel: ' Promotie goddelijke roeping in vroeg-christelijke literatuur '
Lees ook