Rijks Universiteit Groningen


Goedkopere afbraak van tri door bacterien


Datum en tijd vrijdag 15 januari 1999, 15.45 uur
Promovenda E.M. Sipkema

Proefschrift Aerobic cometabolic degradation of trichloroethene: model development and process optimization for bioremediation for polluted water streams

Promotores prof.dr.ir. A.A.C.M. Beenackers
prof.dr. D.B. Janssen

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Sipkema (Rotterdam, 1967) studeerde moleculaire wetenschappen en levensmiddelentechnologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de sectie Bioprocestechnologie van de vakgroep Technische scheikunde van de RUG. Sipkema werkt als fermentatie- technoloog bij DSM Anti-infectives (voorheen Gist- Brocades) in Delft.

Bacterien inzetten voor het afbreken van trichlooretheen (tri) kan goedko- per zijn dan de gebruikelijke fysisch-chemische methoden, concludeert Marijn Sipkema. Gechloreerde koolwaterstoffen zijn giftige stoffen die de industrie veelvuldig gebruikt als oplosmiddel en ontvetter. Een voorbeeld daarvan is tri. Door slordig gebruik en verkeerde opslag zijn grote hoe- veelheden van dit soort stoffen in het milieu terechtgekomen. En daar vormen ze, juist als gevolg van hun goede oplosbaarheid, een bedreiging voor de grondwaterkwaliteit en drinkwatervoorziening. Sipkema zocht naar een goedkoper alternatief voor de afbraak van tri, door het inzetten van bacterien. Voor een tweetal bacteriecultures, Methylosinus trichosporium (OB3b) en Burkholderia cepacia (G4), ontwikkelde zij modellen om de karak- teristieken van de groei van de bacterien en de omzetting van tri te beschrijven. De modellen vergroten het inzicht in de omzettingsprocessen. Daarnaast dienen ze als hulpmiddel bij het ontwerp van de omzettingsproces- sen en bij de vertaling van de laboratoriumresultaten naar de praktijk. Bij de stam OB3b bereikte Sipkema de beste resultaten als men deze bacterien eerst apart kweekt en dan loslaat op de vervuiling (tweestapsproces). In het geval van de stam G4 blijkt de groei van het organisme en omzetting van tri het best te werken in een systeem. Sipkema verwacht dat beide systemen kunnen concurreren met de conventionele fysisch-chemische methoden. Bij projecten die langer lopen dan drie jaar zou de biologische oplossing zelfs goedkoper zijn.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Goedkopere afbraak van tri door bacterien '
Lees ook