Ingezonden persbericht


Fundatie
11 september 2001 | 10.30 uur
Hr. A.E.C. van der Stoel | civiel ingenieur
Promotoren | prof.dr.ir. A.F. van Tol (fac. CiTG) en prof. J. van Stigt (fac. BK)
Toeg. prom. | Ir. L.G.W. Verhoef (UHD-fac. BK)

Grouting for pile foundation improvement
Het doel van het promotieonderzoek van Van der Stoel is geweest het gebruik van groutmethoden (grouting) als funderingsverbeteringsysteem te onderzoeken. Onder funderingsverbeteringsysteem wordt hier verstaan hetzij funderingsrenovatie (het verhogen van de draagkracht van paalfunderingen met onvoldoende draagvermogen), hetzij funderingsbescherming (het beschermen van paalfunderingen tegen mogelijke schade resulterend uit al dan niet ondergrondse bouwactiviteiten). Van drie verschillende groutmethoden, zijnde bodeminjectie (permeation grouting), jet grouten (jet grouting) en grondverdringend grouten (compaction grouting) is onderzocht wat hun invloed op paalfunderingen is. Voor elk van de methoden zijn allereerst enkele algemene aspecten, zoals de historie, te gebruiken apparatuur, grout parameters en het toepassingsgebied gekenschetst. Vervolgens zijn bestaande theorieën voor het modelleren van het groutproces onderzocht en vergeleken en zijn enige Eindige Elementen Methode (EEM) berekeningen uitgevoerd. Ten slotte zijn de paalverplaatsingen, de grond- en waterspanningen en de verandering van het paaldraagvermogen als gevolg van het grouten tijdens de proef onderzocht. Voor alle groutmethoden spelen de dimensies van het groutelement een belangrijke rol in het bepalen van de invloed van het grouten op de omgeving. Geofysische meetsystemen kunnen bij het bepalen van deze dimensies een nuttig hulpmiddel vormen. Om te kunnen bepalen in hoeverre groutmethoden kunnen worden toegepast voor funderingsrenovatie zijn de kosten en hinder van groutmethoden vergeleken met die van conventioneel funderingsherstel. De constructiekosten van grouten kunnen tot circa 50% lager uitvallen dan de kosten van conventioneel funderingsherstel. Resumerend kan na de analyse van de proefresultaten en beschouwing van kosten en hinder van de groutmethoden de conclusie getrokken worden, dat bodeminjectie en grondverdringend grouten geschikte methoden voor funderingsrenovatie zijn. Jetgrouten werd alleen geschikt bevonden wanneer het bouwwerk stijf en sterk genoeg is om de heersende paalbelastingen her te verdelen. Voor funderingsbescherming komen alleen bodeminjectie en jetgrouten in aanmerking, waarbij jetgrouten vanwege de toepasbaarheid in nagenoeg alle grondsoorten en de betere sterkte- en stijfheidparameters een groter toepassingsgebied kent.

Voor verder lezen:

* Foundation design principles and practices by Donald P. Coduto, 2001

* Single piles and pile groups under lateral loading by Lymon C. Reese and William F. Van Impe, 2001

* Funderingstechnieken; CTwa3030; dictaat behorende bij college CT3030 door A.F. van Tol, 2000

* Grigorian, A.A.: Pile foundations for buildings and structures in collapsible soils, 1997

* Bullivant, Roger A.: Underpinning; a practical guide, 1996
* Tomlinson, M.J. : Pile design and construction practice, 1994

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Groutmethoden als funderingsverbeteringsysteem '
Lees ook