Rijks Universiteit Groningen


Onderzoek naar het falen van joint ventures: omgang met afhankelijkheid is de sleutel tot succes


Datum en tijd maandag 8 maart 1999, 16.00 uur

Promovendus R.G.M. Kemp

Proefschrift Managing interdependence for joint venture success. An empi- rical study of Dutch international joint ventures
Promotores prof.dr. P.N. Ghauri
prof.dr. J.D.P. Kasper

Faculteit bedrijfskunde

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Kemp (Reeuwijk, 1967) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Universiteit Maastricht en bij de sectie Marketing van de Faculteit der Bedrijfskunde van de RUG.

Joint ventures genieten een grote populariteit bij bedrijven. Ze worden gebruikt als bedrijven specifieke kennis nodig hebben of toegang willen krijgen tot een bepaalde markt. Ondanks de populariteit blijken veel joint ventures te mislukken. Tussen de dertig en vijftig procent overleeft de eerste jaren niet. Een belangrijke oorzaak hiervoor is, zo blijkt uit het onderzoek van Ron Kemp, de afhankelijkheid tussen de partners. Die afhanke- lijkheid kan leiden tot conflicten over taken, beheersing en de verdeling van verantwoordelijkheden. Ook komt het voor dat partners conflicterende doelen nastreven. Aan de hand van twee casestudies, een literatuuronderzoek en een vragenlijst die aan 77 bedrijven werd voorgelegd, onderzocht Kemp of en hoe de onderlinge afhankelijkheid de prestaties van joint ventures beinvoedt. Uit het onderzoek blijkt dat onderlinge afhankelijkheid inder- daad de cruciale factor kan zijn. Als partners de afhankelijkheid steeds proberen te beinvloeden, ontstaat veel instabiliteit en onzekerheid. Dat komt de prestaties van de joint venture niet ten goede. Maar het omgekeerde is mogelijk. Dan draagt het opbouwen van een goede relatie bij aan het vergroten van de afhankelijkheid en daarmee ook aan de prestaties van de joint venture. Kemp concludeert dat het belangrijk is dat managers de onderlinge afhankelijkheid onderkennen en hun gedrag daar aan aanpassen.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Het falen van joint ventures '
Lees ook