Rijks Universiteit Groningen


Bezwaarschriftprocedures


Datum en tijd donderdag 14 januari 1999, 15.45 uur
Promovendus K.H. Sanders

Proefschrift De heroverweging getoetst. Een onderzoek naar het functio- neren van bezwaarschriftprocedures
Handelsuitgave Kluwer, Deventer

Promotor prof.mr. M. Scheltema

Faculteit rechtsgeleerdheid

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Sanders (Groningen, 1966) studeerde Nederlands recht en bestuurswetenschap- pen aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuursrecht en bestuurkunde van de RUG. Sanders is beleidsmedewerker bij de Ziekenfondsraad in Amstelveen.

Zie persbericht d.d. 5 januari 1999.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie het functioneren van bezwaarschriftprocedures '
Lees ook