Rijks Universiteit Groningen


Het Nederlands commissariaat geanalyseerd


Datum en tijd maandag 18 januari 1999, 16.00 uur
Promovendus J.A. van Maanen

Proefschrift Monitor in het belang van de vennootschap, een analyse van de functie van commissarissen

Handelsuitgave Elsevier, ISBN 90 6155 903 0 (januari 1999), prijs fl. 149,-

Promotor prof.drs. K. Wezeman

Faculteit economische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Van Maanen (Amsterdam, 1950) studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniver- siteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Accountancy. Thans is hij hoogleraar accountantscontrole aan de RUG en als partner verbonden aan PricewaterhouseCoopers N.V.

Jaap van Manen interviewde drieenveertig voorzitters van raden van commis- sarissen van de grootste Nederlandse vennootschappen. Aan de hand van deze interviews heeft hij de functie van commissaris geanalyseerd. Daarbij zijn de grenzen aan de mogelijkheden om toezicht te houden verkend. Het begrip 'belang van de vennootschap', welke de commissaris volgens de Nederlandse wet geacht wordt te behartigen, is voorzover mogelijk geconcretiseerd. In dit verband wordt ingegaan op de belangenafwegingen die commissarissen moeten maken, bijvoorbeeld tussen aandeelhouders- en werknemersbelangen. Ook de dilemma's die kunnen ontstaan bij belangrijke beslissingen komen aan de orde. Gedwongen ontslagen, aanvaardbare en onaanvaardbare risico's, informatie aan en misleiding van het publiek, bedrijfsovernames en milieu- vervuiling zijn onderwerpen die commissarissen bezighouden en daarom in de interviews behandeld zijn. Daarmee wordt de lezers inzicht gegeven in de wijze waarop de representanten van het Nederlandse commissariaat menen de functie in te moeten vullen en wordt een bijdrage geleverd aan de discussie over Corporate Governance. Van Manen concludeert uit het onderzoek dat de geinterviewde commissarissen zich als autonoom beschouwen in het vaststel- len van hun informatiebehoeften. De geinterviewde commissarissen zien het als hun taak om te bewaken dat een evenwichtige afweging van belangen plaatsvindt (door het bestuur). Daarbij valt op dat vooral de belangen van de verschaffers van vreemd vermogen zwaar wegen. Het aanblijven van een commissaris wil niet zeggen dat die commissaris het beleid van de vennoot- schap op alle essentiele punten goedkeurt.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Het Nederlands commissariaat geanalyseerd '
Lees ook