Rijks Universiteit Groningen


Japans-westerse verschillen overdreven


Datum en tijd donderdag 21 januari 1999, 14.00 uur
Promovendus G. de Jong

Proefschrift Causal loops in long-term supply relationships. Theory and evidence from the United States, Japan, and Europe
Promotor prof.dr. B. Nooteboom

Faculteit bedrijfskunde

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De Jong (Oenkerk, 1968) studeerde economie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het cluster Strategie en omgeving van de Facul- teit der Bedrijfskunde. Op dit moment werkt hij als postdoc bij de economi- sche faculteit van de RUG.

Gjalt de Jong concludeert dat er niet veel verschillen meer zijn tussen de Verenigde Staten, Japan en Europa in de langetermijnrelaties tussen toele- veranciers en uitbesteders. Zowel toeleverancier als uitbesteder is betrok- ken bij de ontwikkeling of productie van een product. Langetermijnrelaties tussen toeleveranciers en uitbesteders (T&U) zijn steeds belangrijker geworden. In de jaren tachtig toonde de Japanse auto-industrie aan dat het voor een langdurig concurrentievoordeel kan zorgen. Om langetermijn T&U relaties te ontwikkelen en op te bouwen, moet een bedrijf eerst een gede- tailleerd overzicht hebben van wat zo'n relatie nu eigenlijk behelst. Volgens De Jong is het een web van vele onderling verbonden bedrijfs- en relatiespecifieke kenmerken, zoals vertrouwen, commitment en afhankelijk- heid. Ze moeten dan ook op die manier geanalyseerd worden. De Jong ontwik- kelde een theoretisch model waarmee hij de verbanden tussen vijftien verschillende kenmerken ontrafelt en ordent. Hij toetste daarna zijn model met een schriftelijke vragenlijst. Deze werd beantwoord door 675 responden- ten uit de auto-industrie in de Verenigde Staten, 472 in Japan en 268 in verschillende Europese landen.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Japans-westerse verschillen overdreven '
Lees ook