Rijksuniversiteit Groningen

Kerkvorming in nieuw en eigentijds perspectief

Kerken ontplooien nieuwe initiatieven in een context van uitsluiting, kansarmoede en intercultureel samenleven. Voorbeelden zijn het buurtpastoraat in achterstandswijken, arbeidspastoraat en inloophuizen. Bij deze initiatieven ontstaan allerlei verbanden, maar een helder beeld van de betekenis van zulke nieuwe gemeenschapsvorming voor de toekomst van de kerk ontbreekt. Ook is er een grote terughoudendheid bij missionaire werkers om expliciet het stichten van gemeenschap als doel te formuleren en dit als nieuwe vorm van kerkwording te interpreteren. Niettemin 'schreeuwt' de maatschappij om nieuwe vormen van samenhang, omdat de samenleving uiteenvalt in elkaar beconcurrerende groepen. Promovendus Van der Kolm legt zijn eigen ervaringen als actieve bewoner in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht, alsmede die van anderen, naast een studie van de missiologie in de twintigste eeuw. Vervolgens ontwikkelt hij een denkmodel over kerkwording, dat recht doet aan deze nieuwere missionaire initiatieven. Zo beoogt zijn proefschrift het belang van het nieuwere missionaire werk voor de toekomst van de kerk te onderstrepen. Daarnaast wil het een bijdrage leveren aan het profiel en de identiteit van missionaire werkers in een context van uitsluiting, kansarmoede en intercultureel samenleven. /GG

Gerrit Jan van der Kolm (Woerden, 1949) studeerde theologie aan de Universiteit van Leiden. Zijn promotieonderzoek werd gefinancierd door de Generale Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk, inmiddels overgenomen door de Dienst voor missionaire, diaconale en oecumenische relaties (MDO) van de Samen-op-Weg kerken en de Stichting Rotterdam. Van der Kolm is missionair werker namens het Oecumenisch Missionair Diaconaal Tweelingsinstituut in de wijk Oud Krispijn te Dordrecht.

Datum en tijd

donderdag 11 oktober 2001, 16.00 uur

Promovendus

G.J. van der Kolm, tel. (078)613 13 59, e-mail:kolm.rijken@wolmail.nl (werk)

Proefschrift

De verbeelding van de kerk, op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie

Handelsuitgave

Uitgeverij Boekencentrum, ISBN 90 239 0967 4. Prijs ca. f 60,-

Promotores

prof.dr. L.A. Hoedemaker en prof.dr. M. den Dulk (UL)

Faculteit

godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie kerkvorming in nieuw en eigentijds perspectief '
Lees ook