Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

donderdag 16 september 15.15 uur

promotie J.H. van Ginkel Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel: Elevated atmospheric carbon dioxide and carbon dynamics in a grassland soil

promotor: prof.dr. J.A. van Veen
Het door de mens geproduceerde koolzuurgas (CO2) wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van de te verwachten klimaatsverandering. Planten hebben CO2 nodig om te kunnen groeien en de daarbij vastgelegde koolstof komt grotendeels in de bodem terecht. De micro-organismen in de bodem worden met deze koolstof gevoed. Een klein deel van de koolstof komt tenslotte in de humus terecht. Met modellen is berekend dat door de opwarming van de aarde over een periode van 60 jaar (van 1990-2050) 4800 kg koolstof per hectare verloren kan gaan uit bodems van terrestische ecosystemen. Daardoor stijgt de koolzuurconcentratie in de atmosfeer dus nog verder. In deze berekeningen is echter geen rekening gehouden met een eventueel tegengesteld effect als gevolg van een verhoogde plantengroei, waardoor meer koolstof in de bodem wordt vastgelegd. In het proefschrift van Van Ginkel worden nieuwe gegevens gepresenteerd die aantonen dat bij Engels raaigras (dat groeit onder een verhoogde atmosferische CO2-concentratie, die tweemaal zo hoog is als de huidige) de ondergrondse productie meer gestimuleerd wordt dan de bovengrondse. Daarnaast blijkt dat deze extra ondergrondse koolstofproductie relatief resistenter is tegen afbraak Het resultaat is meer koolstofvastlegging in de bodem onder een verhoogde CO2-concentratie, die meer dan voldoende is om het verlies aan koolstof ten gevolge van de mondiale temperatuurstijging, te kunnen compenseren.
De mondiale koolstofcyclus is niet in balans; aangenomen wordt dat het ontbrekende koolstofreservoir in terrestische ecosystemen ligt. Modelberekeningen in dit proefschrift tonen aan dat graslanden bestaande uit Engels raaigras een belangrijk deel van de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer kunnen opvangen. Als de huidige CO2-concentratie in de atmosfeer verdubbelt, kan een hoeveelheid koolstof equivalent aan 55% van de jaarlijkse CO2-stijging boven een hectare grasland in de bodem worden vastgelegd.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 augustus 1999, 17:16 uur

Deel: ' Promotie Koolzuurconcentratie in bodem en atmosfeer '
Lees ook