Universiteit Twente


Promotie-onderzoek Toegepast Onderwijskundige Doolaard:

Kwaliteit van scholen veranderlijk

Wat gebeurt er in de context en de organisatie van een klas of een school die vooruitgaat qua onderwijsresultaten? Welke gebeurtenissen hangen samen met achteruitgang? Simone Doolaard heeft fundamenteel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van scholen, klassen en onderwijsresultaten in de tijd. Op donderdag 18 februari promoveert zij op dit onderwerp met het onderzoek 'Schools in change or schools in chains? The development of educational effectiveness in a longitudinal perspective.'

Schoolkenmerken zijn zaken als grootte van de school, de organisatie, de tijdbesteding van de directie, etc. Klaskenmerken zijn bijvoorbeeld (etnische) samenstelling van de klas, manier van instructie geven en de karakteristieken van de leerkracht. Ten aanzien van de samenhang tussen veranderingen in school- en klaskenmerken en veranderingen in resultaten zijn twee conclusies te trekken. Ten eerste hangen veranderingen in onderwijsresultaten in een bepaalde periode samen met andere school- en klaskenmerken dan onderwijsresultaten op een bepaald tijdstip. Met andere woorden: om een effectieve school te worden zijn andere zaken nodig dan om een effectieve school te zijn. Effectief worden vraagt meer sturing, het hanteren van verschillende strategieën en doelgerichtheid. Effectief blijven betekent meer controleren en bijschaven. Ten tweede blijken onderwijsresultaten redelijk stabiel te zijn, maar de kenmerken die daarmee samenhangen zijn in de loop van de tijd veranderd. Andere kenmerken zijn belangrijk geworden, wat eerst onderscheidend was is dat nu niet meer. Een voorbeeld hiervan is het hebben van een leerlingvolgsysteem, een systeem voor het toetsen en registreren van leerlingvorderingen. In 1988 deden scholen die een dergelijk systeem hadden het beter dan scholen die dat niet hadden. In 1996 bleek het hebben van een leerlingvolgsysteem geen samenhang te vertonen met onderwijsresultaten; bijna elke school (de effectieve en de ineffectieve school) had een dergelijk systeem. Om tegenwoordig de verschillen tussen scholen goed te meten moeten we veel fijnmaziger meten dan acht jaar geleden. Nu zou bijvoorbeeld niet het hebben van een leerlingvolgsysteem, maar de wijze waarop men ermee omgaat verschillen tussen scholen kunnen verklaren. De kenmerken van effectieve scholen verschuiven dus in de loop van de tijd. Effectiviteit lijkt tijdsgebonden. Het onderzoek van Doolaard bevestigt met deze conclusies de onzekerheid die er altijd is geweest rond de opsommingen van kenmerken van de effectieve school.

Scholen blijken zowel 'in change' als 'in chains' te zijn. Op scholen zijn zeker veranderingen te zien, alleen leiden niet alle veranderingen tot vooruitgang. Groei, ontwikkeling en verbetering vinden vrij gestructureerd en gestaag plaats. Achteruitgang heeft vaker te maken met een ingrijpende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een fusie. Dit veroorzaakt nogal eens verslechtering omdat het evenwicht wordt verstoord tussen wat leerlingen nodig hebben, wat leerkrachten kunnen bieden en de organisatie van het onderwijs. De 'chains' waaraan een school gebonden is zitten vooral in de capaciteiten (of het gebrek daaraan) van de leerkrachten en de schoolleiding. Als alles goed gaat wordt dit ervaren als een voordeel omdat het stabiliteit in de school waarborgt, maar als het minder goed gaat vormt het een belemmering die zeer moeilijk te overkomen is.

Voor meer informatie Dienst Voorlichting & Externe Betrekkingen: Wendy de Koning, telefoon (053) 489 43 63, e-mail w.dekoning@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Promotie Kwaliteit van scholen veranderlijk '
Lees ook