Rijks Universiteit Groningen


Nieuwe interpretatie van het Spaanse fin de siecle (1890- 1914)


Datum en tijd donderdag 4 maart 1999, 16.00 uur
Promovendus H.J. Storm

Proefschrift Het perspectief van de vooruitgang. Denken over politiek in het Spaanse fin de siecle, 1890-1914
Handelsuitgave Agora, Baarn, ISBN 90 391 0759 9, fl. 79,90
Promotores prof.dr. K. van Berkel
prof.dr. H. Hermans

Faculteit letteren

Plaats Aula Academiegbouw, Broerstraat 5, Groningen

Storm (Hoogeveen, 1966) studeerde geschiedenis in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Geschiedenis van de RUG binnen het Rudolf Agricola Instituut.

Het fin de siecle is een nog grotendeels onbekend stuk van de Spaanse ge- schiedenis. Spanje was in die tijd een land van grote tegenstellingen. Terwijl een groot deel van het platteland nog onbereikbaar was voor moderne vervoer-middelen en het merendeel van de bevolking lezen noch schrijven kon, bestond er een kleine culturele elite die goed op de hoogte was van de ontwikkelingen elders in Europa. Eric Storm analyseert in zijn proefschrift welke veranderingen en verschuivingen er optraden in het Spaanse politieke debat in deze periode, hoe ze zich verhouden met ontwikkelingen elders in Europa en hoe ze zijn te verklaren. De optimistische maatschappijvisie die kenmerkend was voor de negentiende- eeuwse liberale burgerij werd, mede onder invloed van het werk van Nietzsche, ook in Spanje onder vuur genomen. Storm onderzocht die periode mede aan de hand van de intellectuele ontwik- keling van de excentrieke publicist Joaquin Costa, de literatoren Ganivet en Azorin en de internationaal vermaarde filosofen Miguel de Unamuno en Jose Ortega y Gasset. Hij concludeert dat de komst van de twintigste-eeuwse massamaatschappij gepaard ging met een aanpassing van het vooruitgangsden- ken, een wijziging van het mensbeeld en een veranderende opvatting over wat politiek is. Hiermee geeft Eric Storm een nieuwe interpretatie van de ontwikkelingen in het Spaanse fin de siecle en een aanvulling op de be- staande geschiedschrijving van Europa in die periode.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Nieuwe interpretatie Spaanse fin de siecle '
Lees ook