Universiteit Twente


Keywords: Universiteit Twente, UTIS, University of Twente, Campus wide information system

WETENSCHAPSAGENDA 99/01 14-01-99

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Normstelling voor schadelijke stoffen op de arbeidsplek


*22 januari, 15.00 uur

promotie drs. R.A. (Roland) Bal, faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: ‘Grenzenwerk: over het organiseren van normstelling voor de arbeidsplek’

Aan welke concentratie van een schadelijke stof mag een arbeider blootstaan?

Moderne samenlevingen hanteren grenswaarden om de gevaren van nieuwe technologieën te reguleren. Alleen al voor chemische stoffen bestaan er in Nederland zo’n tien verschillende grenswaarden.

Drs. R.A. (Roland) Bal onderzocht hoe normstelling productief kan zijn, en de relatie die deze productiviteit heeft met de manier waarop normstelling is georganiseerd. Productieve normstelling houdt onder andere in dat zij arbeiders zo goed mogelijk beschermt en dat zij technologisch en economisch haalbaar is. Zo ontstaat een complex probleem. Beide eisen kunnen namelijk met elkaar in tegenspraak zijn: de gewenste bescherming is niet altijd haalbaar. Ook moet er rekening worden gehouden met de verschillende inzichten en belangen van wetenschappers, overheidsorganisaties en belangengroeperingen. Bal besteedde daarom speciale aandacht aan de wijze waarop de relatie tussen wetenschap, belangen en beleid is vormgegeven. Zijn uitgangspunt hierbij was dat deze grenzen niet bij voorbaat gegeven zijn maar gereproduceerd moeten worden in de normstellingspraktijk. Het onderzoek omvat twee delen. Enerzijds combineerde Bal documentenonderzoek en interviews, gericht op de reconstructie van procedures van normstelling, met onderzoek naar de totstandkoming van grenswaarden voor specifieke stoffen, zoals minerale kunstvezels en carcinogenen. Anderzijds deed hij internationaal vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen de vormgeving van normstellingsprocessen en de productiviteit daarvan.

Bal concludeert onder andere dat de productiviteit van normstellingsprocedures afhangt van de flexibiliteit die de opstellers in de praktijk hebben om de officiële regels toe te passen. In de Verenigde Staten blijkt een gebrek aan deze flexibiliteit te leiden tot improductiviteit bij de opstelling van normstellingen voor schadelijke stoffen. Ook de verregaande flexibiliteit van normstellinsprocedures, zoals in het Verenigd Koninkrijk, blijkt improductief te zijn. Juist de mogelijkheid om een heterogene praktijk te kunnen vertalen naar een homogene procedure blijkt productiviteit te bevorderen. Bal besteedde daarom veel aandacht aan de mechanismen die deze vertaling mogelijk maken.

Daarnaast constateerde hij dat normstelling als manier om met gevaren om te gaan sterk onder druk staat met name als gevolg van de opkomst van het denken in termen van risico’s en de introductie van ‘Amerikaanse toestanden’ in de sociale zekerheid (zoals een grotere nadruk op het civiele aansprakelijkheidsrecht). Hij suggereert manieren waarop met de hiermee geïntroduceerde complexiteit kan worden omgegaan.

promotor prof. dr. A. Rip

co-promotor dr. B. de Vroom

informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85 email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 15-01-99.

Deel: ' Promotie Normstelling schadelijke stoffen op de arbeidsplek '
Lees ook