Rijks Universiteit Groningen


Trainingsprogramma voor stressmanagement onderzocht


Datum en tijd donderdag 25 maart 1999, 14.15 uur
Promovenda G.M. de Jong

Proefschrift Stress, stress management & issues regarding implementation Uitgave Ponsen & Looijen, Wageningen, ISBN 90-72156-65-X
Promotores prof.dr. P.M.G. Emmelkamp
prof.dr. J.L. Peschar

Faculteit psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw De Jong (Utrecht, 1962) studeerde psychologie in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de basiseenheid Klinische psychologie van de RUG. Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport. De Jong is tegenwoordig postdoc bij de disciplinegroep Sociale psychiatrie van de RUG.

De op dit moment meest gebruikte vragenlijst voor het 'meten' van stress, de Hassle Scale, geeft een vertekend beeld. In een aantal vragen worden de gevolgen van stress gemeten in plaats van de stress zelf, concludeert Majella de Jong. Zij testte of de Amerikaanse vragenlijst Survey of Recent Life Experiences beter voldoet. Deze blijkt geschikt en is bovendien toe te passen in Nederland. "Om de relatie tussen stress en psychische gezondheid aan te tonen is het belangrijk om de invloed van alle variabelen tegelij- kertijd te bekijken", zegt De Jong. De variabelen zijn onder andere neuro- ticisme, sociale steun en subassertiviteit. "Dan weet je namelijk ook meteen of deze variabelen elkaar onderling versterken of verzwakken", aldus De Jong. Zo blijkt dat neuroticisme en de hoeveelheid ervaren dagelijkse stress het sterkst samenhangen met de psychische gezondheid, en dat ze elkaar onderling nauwelijks beinvloeden. Vervolgens is voor het onderzoek een aantal stressmanagementtrainingen gegeven aan mensen in diverse organi- saties. De Jong onderzocht of het uitmaakt wie de training geeft: een psycholoog of iemand uit de organisatie zelf. Beide groepen trainers kregen een gedetailleerd draaiboek mee en de niet-psychologen werden bovendien uitvoerig onderwezen in het toepassen van het trainingsprogramma. De Jong: "Na de training bleken de deelnemers uit allebei de groepen minder psychi- sche klachten te hebben. Een trainer in stressmanagement binnen organisa- ties hoeft daarom geen psycholoog te zijn mits hij of zij goed ingetraind wordt en gebruik maakt van een gedetailleerd draaiboek. Wel is het voor het welslagen van stressmanagement binnen een organisatie belangrijk om zowel beleidsmakers als de toekomstige trainers er zo vroeg mogelijk bij te betrekken."

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Trainingsprogramma voor stressmanagement '
Lees ook