Universiteit van Amsterdam
Titel Voortgang in autonomie. Een studie naar de organisatorische gevolgen van financiële en personele beleidsbenutting in het basisonderwijs
Datum woensdag 26-01-2000
Tijd 13:00 uur
Promovendus mw. D.J.M. Majoor
Promotor prof. dr. A.M.L. van Wieringen

De financiële en personele beleidsruimte van basisscholen is de laatste jaren toegenomen. Het idee hierachter is dat scholen zelf het beste in staat zijn om te bepalen hoe zij hun financiële middelen en menskracht inzetten, om zo goed onderwijs te kunnen geven. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste scholen hun beleidsruimte in geringe mate benutten, met name wat betreft het personeelsbeleid. Scholen ervaren de toegenomen beleidsruimte als een uitbreiding van hun verantwoordelijkheid en als een taakverzwaring. Hierdoor worden de taken in toenemende mate bovenschools uitgevoerd: ofwel door het bestuur (wat vaak gepaard gaat met bestuurlijke schaalvergroting) ofwel door één of meerdere schoolleiders (wat vaak leidt tot de invoering van een bovenschools management of de voorbereiding hiervan). Deze veranderingen in de organisatiestructuur kunnen gevolgen hebben voor de autonomie en professionaliteit van leraren. Als de schoolleider namelijk meer bovenschools gaat werken, dan gaan de leraren meer schooltaken uitvoeren. Hun professionaliteit neemt hierdoor toe, maar hun autonomie neemt af. De bovenschoolse taakuitvoering en besluitvorming leiden er bovendien toe dat de scheiding tussen het onderwijskundige en het beheersmatige terrein toeneemt.

webmaster@uva.nl

Deel: ' Promotie UvA financiele beleidsbenutting in basisonderwijs '
Lees ook