PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 14 SEPTEMBER 1999

Buitenlandse promotie voor dioxinegevoelige bedrijven

Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- genheden, Ambtenarenzaken en Sport Johan SAUWENS, ook bevoegd voor de Buitenlandse Handel, heeft de Vlaamse regering beslist een eerdere beslissing van 27/7/1999 tot ondersteuning van door de dioxinecrisis getroffen bedrij- ven aan te passen.

De verfijning was voorgesteld om de export-relancemaatre- gel "Uitnodiging van buitenlandse kopers" volledig con- form de Europese concurrentieregels te laten verlopen. Die concurrentieregels laten geen maatregelen toe die doelen op relaties tussen individuele bedrijven onder- ling.

De bijsturing bestaat erin om uit welbepaalde landen en regio's de belangrijkste invoerders van dioxinegevoelige producten in groep uit te nodigen. Tijdens dat bezoek kunnen zij zich ter plaatse komen vergewissen van de situatie na de crisis, van de degelijkheid van de uitge- voerde contoles, en de daardoor gegarandeerde kwaliteit en veiligheid.

Het bezoekersprogramma zal georganiseerd worden in nauw overleg met de federale veterinaire en gezondheidsdien- sten, en zal in principe bestaan uit twee luiken. Een eerste luik voorziet informatiesessies met experts die de problematiek toelichten en duiding geven bij de maat- regelen die werden genomen qua controle en op reglemen- tair vlak om de kwaliteit van onze producten maximaal te garanderen. Een tweede luik bestaat uit bedrijfsbezoeken in groep onder leiding van experts en keurders.

Het programma zal zich concentreren op importeurs uit de landen waarnaar de Vlaamse voedselexport het grootst is. De buitenlandse invoerders die voor uitnodiging in aan- merking komen, worden geselecteerd via het buitenlands netwerk van Vlaamse economische vertegenwoordigers van Export Vlaanderen. De lijst van genodigden zal vervolgens aan de bedrijven bekendgemaakt worden. Het Vlaams Promo- tiecentrum voor Agro- en Visserij Marketing (VLAM) zal zich bij dit initiatief aansluiten, en zal inspectiedien- sten, beroepsfederaties en vakpers uit de belangrijkste exportlanden naar ons land uitnodigen.

De geactualiseerde maatregel zal ingaan nadat de Europese Commissie België volledig dioxinevrij heeft verklaard en alle buitenlandse invoerbeperkingen vervallen.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be

Deel: ' Promotie voor Vlaamse dioxinegevoelige bedrijven '
Lees ook