Rijksuniversiteit Groningen

Zuiverder oordeel over het effect van behandelingen is mogelijk

Om bij hartpatiënten vast te kunnen stellen of hun gezondheidstoestand werkelijk is veranderd na een bypassoperatie, een dotterbehandeling of een medicamenteuze behandeling, bestaan er diverse vragenlijsten. Met deze vragenlijsten 'meten' onderzoekers en clinici de gezondheidstoestand voor en na de behandeling. Socioloog drs. Berry Middel vroeg zich af of de verschillen die uit de vragenlijsten naar voren komen, en statistisch significant worden genoemd, ook werkelijke
-klinisch relevante- verschillen in de gezondheidstoestand van de patiënt zijn. Met het begrip 'responsiveness' wordt een veel gebruikte methode aangeduid waarmee de betekenis van de gevonden verschillen te kwantificeren en te interpreteren is. Maar Middel stelt vast dat het begrip niet overal in de literatuur eenduidig wordt gehanteerd. In studies waarin medische statistische resultaten worden geëvalueerd, wordt het begrip responsiveness gebruikt om de gevoeligheid van het gebruikte meetinstrument aan te duiden en in studies naar de werkzaamheid van medische interventies wordt responsiveness gebruikt als indicator (effect size) voor het aan de behandeling gerelateerde effect. Bij een veelheid van effect sizes worden door de onderzoekers de drempelwaarden van Cohen gehanteerd. Middel vroeg zich af of dat terecht is. Om te weten of we een gevonden verschil klinisch relevant kunnen noemen, is volgens hem een extern criterium nodig. De promovendus gebruikte daarvoor het oordeel van de patiënt zelf en vroeg hen in welke mate hij of zij vindt onveranderd, verbeterd of verslechterd te zijn na de behandeling. En vervolgens vergeleek hij deze uitkomst met de uitkomsten van de vragenlijstmethoden. Het blijkt dat het met het toepassen van de vuistregel van Cohen het effect nogal eens wordt onderschat. De promovendus ontwikkelde daarvoor een eenvoudige correctiemethode. Hiermee is het mogelijk om het behandelingseffect zuiverder in te schatten. /ImK

Berry Middel (Groningen, 1946) studeerde sociologie aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de sectie Sociale geneeskunde van de disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, waar hij ook na zijn promotie blijft werken.

Datum en tijd

woensdag 10 oktober 2001, 16.00 uur

Promovendus

L.J. Middel, tel. (050)363 65 04, fax (050)363 30 82, e-mail: b.middel@med.rug.nl (werk)

Proefschrift

Assessment of change in clinical evaluation

Promotor

prof.dr. W.J.A. van den Heuvel

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie zuiver oordeel effect van behandelingen mogelijk '
Lees ook