Erasmus Universiteit Rotterdam

8 oktober 1999

Het witwassen op zijn merites beoordeeld

Onder de vlag van het onderzoek 'Misdaad, geld en straf' is aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit een aantal onderzoeken verricht. Twee daarvan, beide promotieonderzoeken, richten zich op de juridische aspecten van het tegengaan van het witwassen van geld.

Cees Schaap gaat in zijn proefschrift Heling getoetst met name in op het witwassen van geld en de strafbaarstelling door middel van de helingsbepalingen.

Vincent Mul houdt zich in Banken en witwassen bezig met de rol van de financiële sector bij het tegengaan van witwassen. Beiden promoveren op vrijdag 8 oktober 1999 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Heling getoetst

Witwassen van criminele opbrengsten is sinds 1 februari 1992 strafbaar gesteld. Vanaf dat moment echter zijn er slechts enkel veroordelingen ter zake 'witwassen' uitgesproken, tot groot ongenoegen van de politiek, de wetenschap en de politie.

Schaap geeft in zijn onderzoek aan in hoeverre er inderdaad sprake is van een gebrekkige strafbaarstelling van witwassen door middel van de helingsbepalingen.

Hij komt tot de conclusie dat Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba een ruime strafbaarstelling van witwassen kennen, die beslist voldoet aan de internationale vereisten en juridisch gezien niet slecht in elkaar zit.

De promovendus is van mening dat het effectief tegengaan van het witwassen vooral kan worden bereikt indien een groter aantal financieel deskundige personen de politie terzijde gaat staan en een hogere prioriteit wordt gegeven aan het financieel rechercheren. Daarnaast zou binnen het openbaar ministerie minder terughoudend moeten worden gedaan bij het voorbrengen van zaken. Het zou de deskundigheidsbevordering binnen het strafrechtketen ten goede komen.

Het strafrecht kan nimmer een oplossing bieden voor het witwasprobleem. De strijd dient vooral te worden gewonnen aan de 'voorzijde' van het probleem, onder andere met een optimaal gebruik van de wet MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) en intensievere vormen van extern toezicht op financiële instellingen. In dat verband is het volgens Schaap van belang dat De Nederlandsche Bank het toezicht gaat uitbreiden naar toezicht met betrekking op de 'financiële integriteit' van de gecontroleerde instellingen en informatie gaat uitwisselen en gaat samenwerken met andere financiële toezichthouders, zoals de Stichting Toezicht Effectenhandel en de Verzekeringskamer.

Banken en witwassen

Banken en wisselkantoren hebben hun verplichtingen en verantwoordelijkheden, die voortvloeien uit internationaal gemaakte afspraken, gericht op het beteugelen van het witwassen van geld serieus en voldoende opgepakt. Dat deze conclusie komt Mul in zijn onderzoek naar banken en witwassen. Banken hebben grote investeringen gepleegd en ook grote moeite gedaan op het gebied van opleiding en training, automatisering en organisatie. De samenwerking tussen de financiële sector en de opsporing moet als positief worden beschouwd. In tal van overlegorganen trachten vertegenwoordigers van de politie, bijzondere opsporingsdiensten, justitie en het bankwezen op het gebied van het beteugelen van het witwassen van geld nog professioneler en doeltreffender te werk te gaan. Ook op dit terrein lijkt het typisch Nederlandse poldermodel succes te hebben. Naar de mening van de promovendus krijgen de financiële instellingen, uitgaande van de bestaande wettelijke regeling, op relevante onderdelen (te) weinig bescherming of worden anderszins (te) weinig tegemoetgekomen. Ten gevolge van de toenemende aandacht voor financieel rechercheren en het tegengaan van witwassen van geld zullen de banken en andere financiële instellingen in de toekomst meer dan nu het geval is 'partners van de opsporing' zijn. Reparatie van de ter zake doende wetgeving dient volgens Mul dan ook serieus te worden overwogen.

Promotor : prof.mr. H. de Doelder

Deel: ' Promoties Het witwassen op zijn merites beoordeeld '
Lees ook