Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Return-Path: redactie@nieuwsbank.nl


Minister Pronk akkoord met uitbreiding afvalverbranding Roosendaal (26-7-2001)
Na afweging van alle relevante ruimtelijke en
milieu-aspecten gaat minister Pronk (VROM) akkoord met het uitbreidingsplan van Sita ReEnergy, voorheen Watco, in Roosendaal. Voor het bouwen van een Bedrijfs Afvalstoffen Verbrandingsinrichting (BAVI) op het eigen terrein wordt een ontwerp 'verklaring van geen bedenkingen' afgegeven. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de omgeving steunt de bewindsman het voorstel van provincie Brabant om de milieuprestaties van de nieuwe installatie te gaan meten. Hij stelt daarbij dat bereidheid moet bestaan passende maatregelen te treffen als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven.

De bewindsman heeft zijn besluit meegedeeld aan het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant en aan de bewonersorganisatie 'Werkgroep Vuilverbranding Roosendaal' die zich tegen de voorgenomen uitbreiding verzet.

Het afvalverwijderingsbedrijf Sita ReEnergy heeft in juni 2000 een vergunningaanvraag bij Gedeputeerde Staten ingediend voor een afvalverbrandingsinstallatie voor verschillende afvalstromen waaronder restfracties van bedrijfsafval, diverse
zuiveringsslibben, oliehoudend slib en teermastiek. De provincie is vergunningverlener, maar voor het verbranden van met zware metalen verontreinigd oliehoudend slib en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) houdend teermastiek is een verklaring van geen bedenkingen van de minister van VROM noodzakelijk. De belangengroepering 'Werkgroep Vuilverbranding Roosendaal' had de bewindsman verzocht een dergelijke verklaring aan de plannen van Sita ReEnergy te onthouden.

GezondheidNaar aanleiding van de
uitbreidingsplannen vreesden verschillende belangengroeperingen voor nadelige effecten voor de gezondheid van omwonenden. De provincie neemt deze bezorgdheid serieus en stelt voor de milieuprestaties van de nieuwe BAVI in samenspraak met de betrokkenen (gemeente, belangenorganisaties en Sita ReEnergy) te gaan volgen en vraagt daarbij om ondersteuning van de minister van VROM. In zijn brief zegt minister Pronk steun toe en wijst er daarbij bovendien op dat alle betrokkenen zich moeten realiseren dat de bereidheid moet bestaan om passende maatregelen te nemen als de resultaten van de metingen daartoe aanleiding geven. In zijn brief verzoekt de minister de provincie om een nadere uitwerking van het onderzoeksplan aan hem op te sturen.

Geen bedenkingenMinister Pronk is
van mening dat na afweging van alle relevante milieu en ruimtelijke aspecten een verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven. Uit milieuhygiënisch oogpunt is de voorgestelde verbrandingsinstallatie met een relatief hoog energierendement geschikt voor de verwijdering van verschillende afvalstromen waaronder restfracties van bedrijfsafval, diverse zuiveringsslibben, oliehoudend slib en teermastiek. De bewindsman stemt ook in met de keuze voor de huidige locatie van Sita ReEnergy. Eventuele vestiging op Borchwerf II is op korte termijn uitgesloten, op het industrieterrein Moerdijk is geen geschikte locatie voorhanden, terwijl in de regio West-Brabant geen industrieterrein beschikbaar is voor de activiteiten van Sita ReEnergy. Vestiging op de huidige locatie (bundeling) is te verkiezen boven verspreiding, als belangen van derden daardoor niet onaanvaardbaar worden geschaad. Daarbij komt dat tegen de uitbreidingsmogelijkheid van Sita ReEnergy, zoals vastgelegd in het (ontwerp) bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal-Nispen geen bezwaar is ingediend. (bron: http://www.minvrom.nl/minvrom/minvrom/pagina.html?id=4878)

Persvoorlichting milieu
Joost Kehrer/Caroline Keulemans
070 339 3970/3982


Deel: ' Pronk akkoord met uitbreiding afvalverbranding Roosendaal '
Lees ook