expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: GFT- AFVAL

Minister Pronk: Nut gescheiden inzamelen GFT staat niet ter discussie

De gezondheidsrisico.s van het gescheiden inzamelen van Groente-, Fruit- en Tuin- (GFT-) afval voor consumenten en afvalophalers, verschillen niet van het gezondheidsrisico.s van gemengd inzamelen van huishoudelijk afval. Praktisch alle gescheiden ingezamelde -(GFT-)afval is geschikt voor compostering. Er zijn momenteel nog geen concrete aanwijzingen dat binnen afzienbare tijd nascheidingstechnieken beschikbaar komen die gescheiden inzameling in het huishouden overbodig maken. Uit het oogpunt van klimaatverandering is composteren beter dan verbranden met energieterugwinning. Composteren is goedkoper dan verbranden.

Op grond van deze feiten concludeert minister Pronk (milieu) dat er geen aanleiding is om de regelgeving inzake gescheiden inzamelen van GFT-afval te heroverwegen. Dat schrijft de bewindsman in antwoord aan de Tweede Kamer waar om opheldering was gevraagd naar aanleiding van beweringen in kranteartikelen.

Gezondheid
Een GFT-emmer binnenshuis is van invloed op de hoeveelheid producten die schimmels en bacteriën in de woning afscheiden. Er zijn echter meer factoren van belang zoals vloerbedekking, mensen, huisdieren, en matrassen. Wanneer de GFT-emmer meer dan één maal per week wordt geleegd, is de bijdrage zeer beperkt. Deze neemt echter toe als de GFT-emmer minder regelmatig wordt geleegd. De meeste mensen hebben geen last van de effecten van bacteriën en schimmels in hun woning, ook niet als de GFT-emmer minder vaak wordt geleegd. Maar bij mensen met astma of ernstige allergieën kunnen klachten optreden bij bepaalde concentraties van de afscheidingsproducten. Het minstens twee maal per week legen van de GFT-emmer is daarom een onderdeel van de algemene hygiëne in onze woning.

Afvalophalers worden tijdens inzameling van GFT-afval niet blootgesteld aan grotere concentraties afscheidingsproducten van schimmels en bacteriën dan bij het ophalen van het restafval of van gemengd afval. Wel wordt in 35% van de gevallen de advieswaarde van de Gezondheidsraad overschreden, zowel bij GFT-afval, restafval als gemengd afval. De blootstelling is echter niet zo groot dat beroepsgebonden aandoeningen te verwachten zijn.

1« miljoen ton
Jaarlijks wordt circa 1,5 miljoen ton GFT gescheiden ingezameld en tot 0,5 miljoen ton compost verwerkt dat voor 100% als bodemverbeteraar wordt afgezet. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de hoeveelheid te storten of te verbranden afval. Een zeer beperkt deel GFT-afval, meestal afkomstig uit binnensteden, is kwalitatief niet geschikt als grondstof voor compost, volgens onderzoek van het Afval Overleg Orgaan.
Voor- of nascheiden
Er zijn momenteel in binnen- en buitenland geen nascheidingstechnieken beschikbaar of in ontwikkeling die een compost (zullen) opleveren die kwalitatief voldoet aan de strenge milieu-eisen die de overheid destijds heeft opgesteld. Praktijkervaringen uit het verleden, met de produktie van compost uit nagescheiden GFT-afval, wijzen uit dat de gehalten zware metalen tot een factor 8 boven de norm uitsteken. Daarom blijft voorscheiden nodig.

Klimaatproblematiek
Verbranden met energieterugwinning in een afvalverbrandingsinstallatie is vanuit het oogpunt van klimaatbeleid geen optie. GFT-afval heeft, vanwege zijn hoge vochtgehalte, een te geringe calorische waarde om als rendabele brandstof te kunnen worden beschouwd. Daarnaast bevat GFT-afval van nature een aanzienlijke hoeveelheid chloride. Deze stof wordt tijdens verbranding omgezet in zoutzuur dat een remmend effect heeft op het energierendement van de AVI en tevens een grote hoeveelheid te storten rookgasreinigingsresidu oplevert. Ook de methaanemissies van stortplaatsen waar een deel van het huishoudelijke afval nog steeds terecht komt, onderstrepen de noodzaak van composteren.

Kosten
De gemiddelde prijs voor composteren kwam in 1997 op .100,= exclusief inzameling. De gemiddelde kostprijs van verbranden was in 1997 .176,= eveneens exclusief inzameling. De kosten van inzameling zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden. Inzamelmethode, -frequentie en -tarief zijn bepalend.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu
Joost Kehrer

070 339 39 70

faxnummer

070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,

070 339 39 39


16 feb 99 17:19

Deel: ' Pronk Nut gescheiden inzamelen GFT staat niet ter discussie '
Lees ook