Gemeente Capelle a/d IJssel

Prostitutiebeleid

Sinds prostitutie gelegaliseerd is, heeft Capelle aan den IJssel over dit onderwerp eigen regels opgesteld. Deze zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening onder Hoofdstuk 3. Tot nu toe zijn in Capelle aan den IJssel geen seksinrichtingen bekend en is er ook nog geen enkele vergunningaanvraag geweest. Desondanks vindt de gemeente het verstandig om over de handhaving van onze regels op dit gebied alvast goede afspraken te maken met politie en justitie. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders op 31 augustus 2001 besloten niet alleen ambtenaren van de gemeente zelf, maar ook ambtenaren van de politie Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als toezichthouder in het kader van het prostitutiebeleid. Het letterlijke besluit luidt:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Capelle aan den IJssel, overwegende;

- dat met ingang van 1 oktober 2000 het algemeen bordeelverbod en het verbod op het souteneurschap in het Wetboek van Strafrecht is vervallen;

- dat in de Algemeen Plaatselijke Verordening 2001 in Hoofdstuk 3 regels zijn gesteld inzake prostitutie c.a.;

- dat in de praktijk van de handhaving in de Gemeente Capelle aan den IJssel zich situaties kunnen voordoen waarbij de bepalingen van Hoofdstuk 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2001 inzake prostitutie c.a. worden overtreden;

- dat het belang van de openbare orde en goede zeden die Hoofdstuk 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2001 beoogt te bieden er mee gediend is dat in zulke situaties adequaat handhavend kan worden opgetreden;

- dat wij hiertoe een Handhavingsarrangement Prostitutiebeleid Capelle aan den IJssel hebben opgesteld, waarin de uitvoering van de handhaving mede is toebedeeld aan de politie en OM;
- gelet op het bepaalde in artikel 6.2 van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2001;

B E S L U I T:

1 de ambtenaren van de politie Rotterdam Rijnmond aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens Hoofdstuk 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2001 bepaalde;

2. te bepalen dat van de sub 1 toegekende bevoegdheden slechts gebruik mag worden gemaakt indien en voor zover dit van belang is voor de uitoefening van de handhaving van het bepaalde in Hoofdstuk
3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2001; 3. te bepalen dat de geldigheidsduur van dit besluit eindigt bij de beëindiging van het handhavingsarrangement inzake prostitutie;
4. de politie Rotterdam-Rijnmond in het bezit te stellen van een afschrift van dit besluit.

Tegen dit besluit staat geen bezwaarmogelijkheid open.

Daarnaast heeft de gemeente een handhavingsarrangement opgesteld. Dit zijn samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, politie en justitie. Het is de bedoeling dat deze drie instanties dit samenwerkingsdocument op korte termijn ondertekenen. Dan staan niet alleen de bevoegdheden vast, maar ook de onderlinge rollen en taken bij het toezicht op prostitutie. Na ondertekening zal het handhavingsarrangement ter inzage worden gelegd bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.

Indien zich ooit een seksinrichting vestigt in Capelle aan den IJssel, dan zal de gemeente tevens de diensten inkopen van de GGD. Het betreft dan controle en voorlichting op het gebied van de gezondheid, met speciale aandacht voor seksueel overdraagbare aandoeningen.

Deel: ' Prostitutiebeleid Capelle a/d IJssel '
Lees ook