Ministerie van Financien

Titel: Inwerkingtreding van het op 25 augustus 1997 gesloten Protocol tot wijziging van de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belas-ting, zoals die is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 gesloten Protoco _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aan:

Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie

Sector Bedrijfscommunicatie

Afdeling Nieuwsvoorziening en achtergrondinformatie

Postbus 18200

3501 CE UTRECHT

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

IFZ99/10 M

12 januari 1999

Onderwerp

Inwerkingtreding van het op 25 augustus 1997 gesloten Protocol tot wijziging van de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belas-ting, zoals die is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 gesloten Protocol. Aanpassing uitvoeringsvoorschriften.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u toekomen de tekst van het Besluit van 12 januari 1999, nr. IFZ99/10 M, inzake bovenvermeld onderwerp.

Ik verzoek u er voor zorg te dragen dat de tekst zo spoedig mogelijk wordt opgenomen in het Infobulletin.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

de directeur Internationale Fiscale Zaken,

Inwerkingtreding van het op 25 augustus 1997 gesloten Protocol tot wijziging van de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubblele belasting, zoals die is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 gesloten Protocol. Aanpassing uitvoeringsvoorschriften.

(Besluit van 12 januari 1999, nr. IFZ99/10 M)

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Hierbij deel ik u mede dat het Protocol van 25 augustus 1997 tot wijziging van de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, zoals die is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 gesloten Protocol, op 15 januari 1999 in werking is getreden. De tekst van het Protocol van 25 augustus 1997 is opgenomen in het boekwerk Internationale Fiscale Zaken onder nr. 68.00.05.

Ingevolge artikel IX, eerste lid, van het Protocol van 25 augustus 1997 vinden zijn bepalingen toepassing:

a. in het geval van Canada,

i. met betrekking tot aan de bron geheven belastingen op bedragen betaald op of na 16

december 1998, en

ii. voor andere belastingen met betrekking tot belastingjaren die aanvangen op of na 16

december 1998; en

b. in het geval van Nederland,

i. met betrekking tot aan de bron geheven belastingen op bedragen betaald op of na 16

december 1998, en

ii. voor alle andere belastingen, voor belastingjaren en belastingtijdvakken die aanvangen op of

na 16 december 1998.

In afwijking van het vorenstaande zijn de artikelen 26A (bijstand bij invordering) en 26B (beperking van de artikelen 26 en 26A) van de Overeenkomst van toepassing op belastingvorderingen die door een verzoekende Staat definitief zijn vastgesteld na 15 januari 1989.

Ter uitvoering van de artikelen I en II van het Protocol van 25 augustus 1997 ligt het in mijn voornemen binnenkort de Nederlandse uitvoeringsschriften belastingovereenkomst Neder-

land-Canada (boekwerk IFZ nr. 68.00.10) en de Canadese uitvoeringsvoorschriften belasting-overkomst Nederland-Canada aan te passen.

- o -

Deel: ' Protocol overeenkomst Nederland en Canada '
Lees ook