NMBS

in de kijker reizen in België reizen in Europa busines jongeren over NMBS ] Print deze pagina Terug naar de homepage

Datum: 04/07/02

Protocol van sociaal akkoord goedgekeurd

De Raad van Bestuur van de NMBS kwam vandaag donderdag 4 juli 2002 samen onder het voorzitterschap van Alain Deneef.

De Raad heeft het protocol van sociaal akkoord voor het lopende jaar 2002 goedgekeurd. De onderhandelingen met de erkende organisaties hierover vonden plaats in april 2002. Vanaf 1 december 2002 stijgen de wedden met 1%. Het bruto vakantiegeld wordt aangevuld met een variabel bedrag naargelang de personeelscategorie (uitbetaling in augustus 2002 en april 2003). Verschillende toelages zullen eveneens worden verhoogd. De kost van dit protocol van akkoord beloopt EUR 27,3 miljoen voor 2002, met inbegrip van de verhoging (perequatie) van de pensioenen. De verhoging stemt overeen met 4,04% van de globale loonkost in 2001.

De leden van de Raad hebben met genoegen kennis genomen van de stiptheidscijfers van de voorbije maanden. Het streefdoel in het beheerscontract (95% van de treinen komen toe met hoogstens vijf minuten vertraging) werd overtroffen: 96,2% in maart en april en 95,6% in mei 2002. Zoals afgesproken worden uit die cijfers de gevallen van overmacht en de vertragingen ten gevolge van grote investeringsprojecten geweerd.

In haar hoedanigheid van hoofdaandeelhouder heeft de Raad van Bestuur van de NMBS beslist om aan de Raad van Bestuur van ABX Logistics Belgium te vragen om op 19 juli een bijzondere algemene vergadering van ABX Logistics Belgium samen te roepen. Die heeft tot doel:
* de naam van ABX Logistics Belgium te veranderen in ABX Logistics Group en de statuten ervan te wijzigen;

* het maatschappelijk kapitaal vast te stellen op een bedrag bepaald door de Raad van Bestuur van de NMBS en geviseerd door de bedrijfsrevisoren in een door de wet voorgeschreven rapport. Die kapitaalsverhoging bestaat uit de inbreng in natura van alle bestaande filialen van de ABX-groep.

In de herfst 2002 zal een algemene vergadering van ABX Logistics Group plaatsvinden voor de overdracht van de bedrijfseenheid ABX van de NMBS. De waardering hiervan zal gebeuren in functie van, onder andere, de evaluatie van de prijs van de terreinen die ondertussen door het Comité van Aankoop van het Ministerie van Financiën moet gebeuren.

De Raad heeft akte genomen van het restructureringsplan voor het NMBS-filiaal Inter Ferry Boats en vraagt om hierin bepaalde preciseringen en aanpassingen aan te brengen. Op korte termijn zal dit plan terug worden voorgelegd aan de Raad.

In het dossier van de aanleg van de hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam werden drie toewijzingen van aanbestedingsdossiers goedgekeurd. Die komen bovenop de vier andere die eind 2001 werden goedgekeurd en momenteel in uitvoering zijn. Het lastenkohier van de laatste aanbesteding voor werken van burgerlijke bouwkunde tussen Antwerpen en de Nederlandse grens is bijna klaar en wordt binnenkort voorgelegd aan de Raad.

De eerste van de drie werven situeert zich ter hoogte van de Kleine Bareel, op de kruising van de autosnelweg E19 en de snelwegen N1 en N11. In dit ingewikkelde wegenknooppunt moeten het eigenlijke spoorwegplatform en niet minder dan acht grote kunstwerken worden gebouwd. Voor die werken wordt een bedrag van EUR 30,76 miljoen uitgetrokken.

De tweede werf vervolledigt het tracé van de hogesnelheidslijn tot aan de Nederlandse grens. Ook hier bestaat de hoofdtaak van de opdrachthouder uit de bouw van de infrastructuur en kunstwerken. Over een afstand van ongeveer 3 km moet het traject van de autosnelweg E19 worden omgelegd. De investering voor deze werf bedraagt EUR 52,53 miljoen.

De derde goedkeuring betreft de aanleg van het verbindingspoor tussen de werkbasis in Antwerpen-Noord en het begin van de hogesnelheidslijn boven Antwerpen. De kostprijs hiervan bedraagt EUR 18,63 miljoen. Vanop die basis en via dit spoor zullen de werktreinen vertrekken voor de bouw van de spoorweginfrastructuur op de bedding van de hogesnelheidslijn.

De Raad stemde ook in met buitenwerken voor elektrische installaties met een prijskaartje van EUR 5,31 miljoen in de zone Brussel-Zuid op de hogesnelheidslijn Brussel-Parijs. De aanneming omvat de aanleg van seininrichting, telecommunicatie en drijfkracht.

© 2002 NMBS

Deel: ' Protocol van sociaal akkoord Belgische spoorwegen goedgekeurd '
Lees ook