Provincie Utrecht


Persbericht
29 oktober 1999

PROVINCIE UTRECHT ONDERTEKENT INTENTIEVERKLARING VOOR DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN

Gedeputeerde R. Robbertsen (portefeuillehouder economische zaken) heeft op 29 oktober, tijdens een werkbezoek van het Midden- en Kleinbedrijf Nederland aan de provincie Utrecht, een intentieverklaring ondertekend, waarin staat aangegeven hoe de provincie Utrecht de komende vier jaar samen met het bedrijfsleven en de gemeente Utrecht de samenwerking wil versterken om te komen tot duurzame kantoor- en bedrijventerreinen. Aanleiding voor het MKB Nederland om dit werkbezoek te organiseren, is de uitvoering van het Grote Stedenbeleid. Eind dit jaar zal het Kabinet convenanten afsluiten met 25 grote steden. Vooruitlopend daarop wil het MKB Nederland - met de provincie en de gemeente Utrecht - zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden om het sociaal-economische vestigingsklimaat te versterken.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring onderstreept de provincie het belang van een stevige organisatiegraad van ondernemers. Door zich te verenigen in een bedrijvenkring kunnen zij actief meewerken aan projecten waarmee de kwaliteit van het terrein wordt gewaarborgd. De provincie heeft bovendien aan de 'contractpartners' gemeente Utrecht en MKB Nederland toegezegd dat zij het MKB een belangrijke rol zal geven op provinciaal niveau bij de advisering over de herstructurering van bedrijventerreinen. In november a.s. behandelen GS een herstructureringsprogramma, dat nieuwe financiële mogelijkheden zal bieden voor ondernemers en de locale overheid voor een kwaliteitsslag met bestaande terreinen. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van knelpunten als de toegankelijkheid voor verkeer en vervoer. Ook bij andere initiatieven van de provincie voor kwaliteitsverbetering van de terreinen - zoals het opzetten van 'Groene Bedrijventerreinen' en maatregelen die bedoeld zijn om intensief ruimtegebruik te stimuleren - zal de provincie Utrecht een rol toebedelen aan (vertegenwoordigers van) het midden- en kleinbedrijf.

Groeiend belang duurzaam beheer

Robbertsen benadrukte in zijn toelichting dat aandacht voor een duurzaam beheer van de Utrechte kantoor- en bedrijventerreinen steeds belangrijker wordt. "Het lijkt erop dat we op de middellange termijn de belangrijkste obstakels hebben overwonnen, wanneer het gaat om de aanleg van nieuwe terreinen. Maar er zal - gezien de druk op de ruimte in de provincie Utrecht - ooit een moment komen dat de ruimtelijke grenzen aan de groei in het zicht komen. Welke mogelijkheden zijn er dan nog om te zorgen voor nieuwe locaties? De provincie wil dat moment niet afwachten. Samen met de gemeenten en de bedrijven willen we investeren in een permanente kwaliteit van onze werkgelegenheidslocaties. Dat vraagt op de eerste plaats om aandacht voor duurzame beheersvormen en herstructurering. De kwaliteit van onze bestaande terreinen is daarom van cruciaal belang".
(Voor informatie: Ron van Dopperen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 96)

Deel: ' Prov Utrecht ondertekent intentie duurzame bedrijfsterreinen '
Lees ook