Provincie Friesland

Persberichten

Gedeputeerde Staten stellen Provinciaal Milieubeleidsplan 2000-2003 en reactienota vast

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben vandaag het Provinciaal milieubeleidsplan 2000-2003 en de reactienota vastgesteld. Het ontwerpplan heeft van 3 mei jl. tot 31 juli jl. ter visie gelegen. De reacties zoals geuit tijdens de inspraakavonden, de doelgroepgesprekken en een tweetal workshops, zijn vastgesteld in een Overlegdocument. GS hebben het Overlegdocument voor kennisgeving aangenomen.
De binnengekomen reacties worden beantwoord in de Reactienota. De plantekst van het Provinciaal milieubeleidsplan is op basis van de reacties aangepast. Verder is de plantekst op onderdelen geactualiseerd.
De behandeling door de Provinciale Kommisje Kritebelied vindt plaats op 24 november a.s. De behandeling door de Statencommissie W & M vindt plaats op 29 november a.s. en de behandeling door Provinciale Staten vindt plaats op 8 december a.s.

Inleiding
In het eerste milieubeleidsplan hebben wij vooral de milieuproblemen geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt. Met ons twee plan hebben wij naast de beschrijving van de milieuproblemen, oplossingsrichtingen geformuleerd en aangegeven waar de provinciale inspanningen zich op zouden richten. In het derde plan leggen wij het accent op versterken van de uitvoering van het Friese milieubeleid. Daarbij hanteren we drie bijzondere uitgangspunten:


- het plan moet in eerste plaats een Fries milieubeleidsplan zijn dat aandacht besteedt aan milieuproblemen die in Fryslân spelen en aan problemen waaraan de inwoners van Fryslân iets kunnen doen
- we gaan in dit plan selectief te werk

- het plan moet meer dan het vorige milieubeleidsplan extern gericht zijn, iedere burger, bedrijf, organisatie of instelling kan bijdragen aan een gezond Fries milieu

Zodra het PMP 2000-2003 van kracht wordt zullen wij het initiatief nemen om samen met de andere betrokkenen uitvoeringsprogrammas op te stellen. Daarin willen we per onderwerp afspraken vastleggen over de uitvoering en de rollen die de betrokkenen daarbij spelen.

Doelen PMP 2000-2003
Het PMP 2000-2003 is erop gericht om de komende planperiode de milieukwaliteit in Fryslân te verbeteren. We willen ervoor zorgen dat de knelpunten na de planperiode dichterbij een oplossing zijn. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de welvaartsgroei niet tot een grotere milieudruk leidt. Verder staan in het beleidsplan een groot aantal beleidsvoornemens en acties. Met deze tussendoelen geven wij aan wat wij als Provincie de komende vier jaar willen bereiken om de doel- en taakstellingen van het Rijk te behalen. Zo willen wij bijvoorbeeld over vier jaar bereiken dat:


- de provinciale organisatie het milieu minder belast
- de recreatiesector het milieu minder belast, onder andere om het sterke imago van
Fryslân als groene recreatieprovincie te versterken
- bedrijven en instellingen in Fryslân het milieu minder belasten dankzij preventie-inspanningen en milieuvriendelijke productie
- in 2000 vijftien procent van de bedrijven, met een provinciale milieuvergunning, een
gecertificeerd Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem heeft
- in 2003 zestig procent van de bedrijven, met een provinciale milieuvergunning, op een of andere manier aan bedrijfsinterne milieuzorg doet

- de samenwerking is verbeterd tussen degenen die in Fryslân betrokken zijn bij de handhaving van de in 1999 gesloten bestuursovereenkomst handhaving

- in de gangbare landbouw door stimuleringsbeleid op basis van vrijwilligheid extra milieuwinst is geboekt zodat de landelijke doelstellingen eerder zijn bereikt

- door stimulering het aandeel van de biologische landbouw relatief sneller is gestegen

- in enkele in het PMP 2000-2003 genoemde gebieden door een gebiedsgerichte aanpak meer samenhang bestaat in het beleid voor milieu, waterhuishouding, natuur, landbouw, ruimtelijk beleid, verkeer en vervoer, leefbaarheid en economie

- er bodemkwaliteitskaarten zijn ontwikkeld voor de bebouwde omgeving en het buitengebied (in 2005 moet dit tot een provinciedekkend kaartbeeld leiden)

- het baggerprobleem versneld is aangepakt

Nummer: 192
Datum: 4 november 1999

Deel: ' Provinciaal Milieubeleidsplan 2000-2003 GS Friesland af '
Lees ook