Ingezonden persbericht


Provinciaal Projectbureau Energie geopend

- Projectbureau adviseert gemeenten, bedrijven en instellingen over duurzame energie besparing

- Projectbureau is beheerder van stimuleringsfonds

Amersfoort - 11 juni 2002. Vandaag is officieel het Provinciaal Projectbureau "Energie in Uitvoering" van start gegaan. Vanuit dit bureau zullen de komende anderhalf jaar gemeentelijke energiebeleidscoördinatoren en wethouders gestimuleerd worden om duurzame energieprojecten binnen hun gemeenten te realiseren. Ook bedrijven en instellingen kunnen advies inwinnen voor energiebesparende maatregelen. Het Projectbureau is gevestigd in het hoofdkantoor van advies- en ingenieursbureau DHV, en is bereikbaar op tel. 033 468 3260.

Doel van het Projectbureau is gemeenten in de provincie te ondersteunen en te adviseren op het gebied van energieprojecten. Praktisch moet dat leiden tot een toename van de duurzame opwekking van energie, bijvoorbeeld door de plaatsing van windmolens, het gebruik van biomassa als brandstof en de opslag van koude en warmte in grondwater, en de intensivering van energiebesparing. Daarnaast adviseert het bureau gemeenten, bedrijven en instellingen om klimaatgerelateerde projecten te realiseren, zoals het ontwikkelen van energiezuinige nieuwbouwwijken

Het Projectbureau is tevens beheerder van een stimuleringsfonds dat gevoed wordt door financiers als Rabobank, HBG en Triodos. Met de gelden uit dit fonds worden energiebesparende projecten gedeeltelijk gefinancierd.

Milieugedeputeerde van de provincie Utrecht drs P.J.M. Rombouts: "Met de oprichting van dit bureau wil de provincie stimuleren dat gemeenten actief aan de slag gaan met duurzame energie. Tot nu toe is er vooral veel gepraat en zijn er veel plannen gemaakt. Nu is het tijd om plannen in concrete projecten te gieten."

De bemensing van het bureau bestaat uit een mix van technische en bestuurlijke deskundigen. Directeur van het Projectbureau is de voormalige wethouder Stadsontwikkeling en Milieu van Schiedam Chris Zijdeveld. "Het belang van de beschikbare technologische en bestuurlijke kennis en ervaring is evident. Vaak blijven technologische goede plannen liggen, juist omdat bestuurlijke inzichten ontbreken. Wij kunnen organisaties helpen hun technische plannen door het bestuurlijke traject te loodsen."

De oprichting van het bureau past in het provinciale klimaatbeleid. Dat richt zich op een vermindering van CO2-uitstoot met 700.000 ton per jaar en op de opwekking van duurzame energie. Het beleid is afgeleid van de afspraken die in 1997 tijdens de VN-klimaatconferentie in Kyoto zijn gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

Deel: ' Provinciaal Projectbureau Energie geopend '
Lees ook