Provincie Limburg

Provinciaal subsidie F 40.500,- voor oogstrobot


185/99

Maastricht, 10 november 1999

PROVINCIAAL SUBSIDIE VAN F 40.500,- VOOR OOGSTROBOT

Voor het verder ontwikkelen en praktijkrijp maken van een robot voor de oogst van komkommers en tomaten stellen Gedeputeerde Staten een bedrag beschikbaar van f. 40.000,--. Op de proeftuin in Horst gaat de Stichting Demoprojecten uit Roermond een al eerder in Wageningen ontwikkelde oogstrobot testen in de dagelijkse praktijk. Gekeken zal worden welke aanwezige beperkingen nog moeten worden aangepast om de robot geschikt te maken voor brede toepassing in de komkommerteelt.

Het oogsten van vruchtgroenten in de glastuinbouw wordt gekenmerkt door een zeer hoge inzet van menselijke arbeid. Dit komt door de nu toegepaste zeer arbeidsintensieve oogstmethoden. Gezien de gestage groei van de sector treden er steeds vaker knelpunten op bij het werven van personeel. Ook de daarmee gepaard gaande loonkosten maken een steeds groter onderdeel uit van de kostprijs van het te oogsten product. Om met name deze kostprijs concurrerend te houden is er een steeds grotere vraag naar mechanisering. GS zijn van mening dat het project past binnen het agribusinessbeleid van de provincie, gericht op het stimuleren van innovatie en het terugdringen van de kostprijs.

Deel: ' Provinciaal subsidie van f 40.500,- voor oogstrobot '
Lees ook