Gemeente Lisse

11-02-2003 Provinciaal verkeer- en vervoerplan 2002-2020

detail: Provinciaal verkeer- en vervoerplan 2002-2020 Mobiliteit is de smeerolie van de moderne samenleving. De keerzijde: files en overvolle treinen vooral in onze drukbevolkte provincie. Geluid en uitlaatgassen verslechteren het leefklimaat langs drukke wegen. In Zuid-Holland staan mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar op gespannen voet. Een heldere visie en duidelijke keuzen zijn nodig om deze spanning onder controle te krijgen. Met het ontwerp provinciaal verkeer en vervoerplan, deel A, presenteert de provincie Zuid-Holland haar visie en ambitie op het verkeers- en vervoersvraagstuk in Zuid-Holland. Het ontwerp ligt tot en met 21 februari ter inzage in het gemeentehuis.

Het ontwerp
In het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) presenteert de provincie Zuid-Holland een vernieuwende aanpak van de verkeers- en vervoersproblematiek. In het PVVP stelt zij de reiziger en goederen centraal. Niet het technisch systeem is maatgevend, maar de behoeften van de consument. De infrastructuur is slechts het middel om mens en doos van A naar B te brengen.
Netwerken van de verschillende wegbeheerders en vervoerswijzen moeten een samenhangend een op elkaar afgestemd product aanbieden. Alle beschikbare infrastructuur en kennis dienen in samenhang ingezet te worden voor een effectieve benutting van het totale vervoersnet. Samenhang en integratie zijn dan ook de sleutelwoorden van het PVVP.

Beheerste groei
De provincie staat voor een verbetering van de bereikbaarheid; voor een beheerste groei. Die mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en veiligheid. Alleen een consequent beleid langs meerdere lijnen kan dit doel haalbaar maken; via een beleidsmix van benutten, beprijzen, bouwen en besturen.

Korte termijn
Op de bestaande netwerken is nog enige winst te halen. Beter gebruik ("benutten") is mogelijk met dynamisch verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Kosten in rekening brengen ("beprijzen") beïnvloedt ook de druk op het wegennet. De provincie blijft voorstander van het invoeren van kilometerheffing, gedifferentieerd naar tijd en plaats.

Langere termijn
Op de langere termijn is "bouwen" nodig, investeringen in hoogwaardig regionaal openbaar vervoer en in de fiets. Ook het regionaal wegennetwerk, ofwel het onderliggend wegennetwerk, moet een groter aandeel van de verkeersstromen gaan opvangen. Per saldo zal het totale netwerk van hoofd- en onderliggende wegen beter moeten functioneren. Taken en bevoegdheden op het vlak van verkeer en vervoer zijn versnipperd over allerlei organisaties. Meer effectieve bestuurlijke samenwerking is van belang en het aanstellen van één vervoersautoriteit ("besturen").

Mobiliteit, wonen, werken en recreëren
In de ruimtelijke ordening draait het om de juiste ligging van woon-, werk- en recreatiegebieden. Van, naar en tussen deze gebieden ontstaan weer verkeersstromen, mobiliteitsgroei. De planning van dergelijke gebieden en infrastructuur dienen dan zoveel mogelijk in samenhang te gebeuren. Met het oog hierop is een "knopenbeleid" geformuleerd. Behalve in het PVVP zal dit beleid worden verankerd in de Zuid-Hollandse streekplannen en de Nota Planbeoordeling, waarin het provinciaal toetsingskader voor de gemeentelijke ruimtelijke plannen is verwoord.

Makkelijker overstappen van de auto in de trein In Zuid-Holland is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer nodig. Het Zuidvleugelnet is daar een goed voorbeeld van. De overstap tussen de ov-diensten onderling, maar ook vanuit auto en fiets zullen uiterst soepel moeten verlopen. Nieuwste vormen van reizigersinformatie kunnen daartoe bijdragen. Even zo belangrijk zijn goed geoutilleerde, sociaal veilige halteplaatsen, fietsenstallingen en parkeerfaciliteiten.

Snelle spoorverbinding
Zuid-Holland moet ook hoogwaardig aangesloten worden met de belangrijkste centra in Europa en de (inter)nationale knopen in de Deltametropool, met snelle en frequente spoorverbindingen zoals de HST-Oost en snelle treinen vanuit Den Haag en Rotterdam naar Utrecht (HST-West).

Landelijk gebied
Ook de bereikbaarheid van het landelijk gebied dient op peil te blijven, waar mogelijk met basisdiensten. Kleinschaliger vormen van collectief vervoer zullen worden gegarandeerd, voor die plaatsen waar reguliere lijndiensten niet haalbaar zijn.

Het ontwerpplan inzien en/of uw mening over deze visie geven Het ontwerp ligt tot en met 21 februari ter inzage in het gemeentehuis, kamer 211. U kunt hier terecht gedurende de openingsuren van het gemeentehuis (08.30 - 12.30 uur). U kunt het rapport ook downloaden vanaf deze site (zie volgende alinea). U kunt uw zienswijze over dit ontwerpplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de provincie. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. B. van Beekvelt, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Vermeld in de linkerbovenhoek van de enveloppe 'zienswijze pvvp' en de zienswijze. Na beoordeling van de reacties zal uiteindelijk Provinciale Staten van Zuid-Holland medio 2003 deze visie vaststellen. Vervolgens stelt de provincie een actieprogramma op (PVVP, deel B ofwel de Beleidsagenda).
Het PVVP ligt in het verlengde van het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan (NVVP) van het rijk.

Informatiebijeenkomsten
Er worden twee informatiebijeenkomsten over het pvvp gehouden:
- dinsdag 4 februari van 16.00-20.00 uur in het Stadskantoor te Dordrecht, Spuiboulevard 300;

- donderdag 20 februari van 16.00-20.00 uur in het Stadsbouwhuis te Leiden, Langegracht 72.

Rapport downloaden
Onder aan de pagina kunt u het Ontwerp Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan downloaden. Het bestand is in PDF formaat. Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen, omdat het bestand redelijk groot is: 3416 kB.

Te downloaden :
pvvpA.pdf

Deel: ' Provinciaal verkeer- en vervoerplan 2002-2020 Limburg '
Lees ook