Provincie Limburg

Provinciale beleidsnota detailhandel aangepast en vastgesteld

09/99

Maastricht, 25 januari 1999

PROVINCIALE BELEIDSNOTA DETAILHANDEL AANGEPAST EN VASTGESTELD

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de herziene beleidsnota Detailhandel vastgesteld. Op grond van ontwikkelingen in de markt en enkele tekstuele aspecten was aanpassing nodig van de eerder in 1996 vastgestelde nota. In mei 1998 zijn de concept-herzieningen voorgelegd aan de provinciale commissie gemeentelijke plannen (PCGP) en de vaste commissie ruimtelijke ordening (VCRO). Gemeenten, LOZO, Kamers van Koophandel in Limburg en het Ministerie van Economische Zaken zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Ook zijn de gemeenten gevraagd hun bestemmingsplannen daar waar nodig in overeenstemming te brengen met het provinciaal detailhandels beleid.

In de nu vastgestelde beleidsnota 'Detailhandel' is ook het interimbeleid met betrekking tot winkels bij boerderijen en winkels bij brandstofverkooppunten gentegreerd.

Voor winkels bij boerderijen is vastgelegd dat deze maximaal 25 m2 mogen bedragen. Naast eigen agrarische geteelde producten mogen ook verwerkte c.q. bewerkte agrarische produkten van collega's worden verkocht. Het assortiment moet kunnen worden gekwalificeerd als 'eigen produkt'.

Om het verzorgingsnivo van kleine kernen waar geen food-winkel meer is wat te repareren, is een mogelijkheid opgenomen om het verkoopvloeroppervlak van de boerderijwinkel te vergroten tot netto 75m2, voor de verkoop van alle overige food-producten.

Verkoopruimte bij brandstofverkooppunten is toegestaan tot een maximum van 120 m2 langs autowegen en maximaal 75 m2 bij tankstations in de overige gebieden. Voor het te verkopen assortiment zijn geen beperkingen opgelegd.

Een belangrijke aanpassing verder betreft een wijzigingsbevoegdheid van GS ten aanzien van verplaatsing van lokale perifere detailhandelsvestigingen naar lokale bedrijventerreinen.In bijzondere gevallen en onder stringenete voorwaarden kan zo'n bedrijf verplaatst worden naar een lokaal bedrijventerrein.

Deel: ' Provinciale beleidsnota detailhandel Limburg vastgesteld '
Lees ook