Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-107
DATUM: 25 augustus 1999

Bijdrage voor Technofonds Flevoland B.V.

Het College van Gedeputeerde Staten wil fl. 1.480.000,- beschikbaar stellen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de oprichting van Technofonds Flevoland B.V. In 1996 is door de provincie Flevoland, samen met de ABN AMRO, de Flevolandse Rabobanken, de SNS-bank en de ING-bank, het MKB Fonds Flevoland opgericht. Doelstelling is het verschaffen van risicodragend kapitaal aan het Midden - en Kleinbedrijf in Flevoland, in de vorm van participaties en/of leningen. Zowel nieuwe als bestaande bedrijven hebben al ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het MKB-Fonds om hun financiering rond te krijgen of overnames en uitbreidingsinvesteringen te financieren. Door de Europese voorwaarden voor het voorkomen van concurrentievervalsing is het echter moeilijk om startende en technologische innovatieve bedrijven een bijdrage te verstrekken. Om deze barrière te slechten heeft de provincie Flevoland besloten om samen met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder een apart fonds op te richten dat wel in de financieringsbehoeften van technostarters kan voorzien: het Technofonds Flevoland B.V. De bijdrage wordt besproken in de commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op 8 september 1999 en in de commissie Financiën, Zorg en Welzijn, Europa op 10 september 1999 om 9.30 uur. Provinciale Staten behandelen het voorstel in de vergadering van 30 september 1999.

Deel: ' Provinciale bijdrage voor Technofonds Flevoland '
Lees ook