Provincie Noord-Brabant


Persbericht


Provinciale Staten unaniem akkoord met economische impuls voor Brabant

Provinciale Staten zijn unaniem akkoord gegaan met het uitrekken van ruim 71 miljoen euro voor de vernieuwing van het landelijk gebied door bedrijfsverplaatsingen uit de Ecologische Hoofdstructuur, de aanleg van de Oostrandweg bij Zevenbergen en de restauratie van belangrijke monumenten. Zij geven hiermee een economische impuls voor Brabant en willen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van Brabant. Provinciale Staten reageren daarmee op de onduidelijkheid over voldoende rijksmidden voor de Reconstructiewet en het stimuleren van de economie.

Provinciale Staten willen met hun financiële impuls het revitaliseringproces voor het landelijk gebied bevorderen. Ze zetten 55 miljoen euro in om bedrijven aan te kopen in verschillende Brabantse gebieden. Het is de bedoeling dat daarvoor een tijdelijke grondbank ingesteld wordt, zodat te zijner tijd de bedragen bij beschikbaar komen van rijksgelden en de overdracht van de gronden, terugvloeien in de provinciale kas. Het betreft onder meer gronden in de Noordwaard, de Peelvenen, Keersop en andere gebieden.

Provinciale Staten willen de aanleg van de Oostrandweg langs Zevenbergen vier jaar eerder realiseren, in 2004 in plaats van 2007. De provinciale bijdrage van 2,5 miljoen euro wordt daartoe al in 2004 ter beschikking gesteld. De gemeente betaalt een even groot deel en zorgt ervoor dat het werk klaar is voor uitvoering. Het project vermindert de verkeershinder en stimuleert de plaatselijke economie en werkgelegenheid.

Voor monumenten trekken Provinciale Staten in totaal 13. 946.854 euro uit. Daarvan is 9.456.854 euro bedoeld voor de restauratie van kanjermonumenten en 4.490.000 euro in het kader van rijksmonumenten die anders pas in de jaren 2009-2010 in aanmerking kwamen voor restauratiesubsidies. Het gaat om rijksmonumenten die opgenomen zijn in het provinciaal uitvoeringsprogramma restauraties en waarvoor de restauratieplannen nu al gereed zijn.

Deel: ' Provinciale Staten unaniem akkoord met economische impuls voor Brabant '
Lees ook