Provincie Utrecht


Persbericht
14 september 1999

PROVINCIALE STATEN STELLEN TWEE REGIOVISIES ZORG VAST

'Volwaardig burgerschap' was het centrale thema bij de bespreking van de Regiovisie voor mensen met een functiebeperking 1999-2002 in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht. Dat betekent dat mensen met een chronische ziekte of functiebeperking in lopen, zitten, zien, enz. zo gewoon mogelijk aan alle sectoren van de maatschappij kunnen deelnemen. De gisteren vastgestelde regiovisie, die in samenspraak met vele partijen is opgesteld, geeft aan waarom dat volwaardige burgerschap nu vaak nog niet goed mogelijk is; bijvoorbeeld omdat er knelpunten zijn op het terrein van toegankelijkheid of de afstemming op (hulp-)vragen van mensen met een functiebeperking.

De regiovisie is statenbreed vastgesteld. Zo ook de motie die werd ingediend door de Partij van de Arbeid; Provinciale Staten onderschrijven in de motie de standaardregels ter bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten, zoals die door de Verenigde Naties in 1994 zijn vastgesteld. Concreet betekent dit dat de provincie zal proberen op alle beleidsterreinen rekening te houden met de wensen en de vragen van mensen met een functiebeperking. 'Gewoon wat anders denken en doen' is het motto daarbij.

Regiovisie Jeugdzorg: belang van het kind voorop "Het belang van het kind staat voorop in de jeugdzorg", was de boodschap van gedeputeerde jeugdzorg A. Kamp, bij de behandeling van de regiovisie in de staten gisteren. De Regiovisie Jeugdzorg 1999-2002 was het tweede richtinggevende beleidsstuk voor de komende jaren in de staten: jeugdzorg is een van de grootste beleidssectoren van de provincie. Het belang van het kind vraagt om aandacht voor de positie van de clint in de jeugdzorg, vermindering van de wachtlijst bij de toegang tot die jeugdzorg en om goede kwaliteit van de hulpverlening. Voor deze zaken werd aandacht gevraagd door de staten. Ook werd de samenwerking tussen de Utrechtse gemeenten en de provincie op het gebied van aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg als belangrijk thema voor de komende jaren gezien. "Juist verbetering van deze aansluiting kan zorgen voor een snelle signalering van problemen in een vroeg stadium. Dan kan er op tijd iets gebeuren om de problemen aan te pakken", aldus de gedeputeerde.

Bij de behandeling van de regiovisie werd met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin aandacht gevraagd wordt voor het aspect 'levensbeschouwing' bij de toegang tot de jeugdzorg. Met het vaststellen van deze regiovisie is een goede stap gezet in de richting van jeugdzorg waar de vraag van en de aandacht voor de cliënt centraal staat.
(Voor informatie: Sari Klatter, actueel@prvutr.nl 030 - 258 20 42)

Terug

Deel: ' Provinciale Staten Utrecht stellen regiovisies zorg vast '
Lees ook