Provincie Limburg

Provinciale subsidie kennisinfrastructuur Oostelijk Zuid-Limburg

Voorstel GS aan Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een bedrag van 575.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de kennisinfrastructuur Oostelijk Zuid-Limburg. De investering is bedoeld om het Expertisecentrum ICT voort te zetten en een zogeheten Learning Plaza bij de Open Universiteit (OU) te ontwikkelen.

In 1998 is de Stichting Expertisecentrum ICT opgericht om te voorzien in de overdracht van ICT-kennis tussen kennisaanbieders en kennisvragers. De afgelopen jaren heeft het expertisecentrum de omslag gemaakt van een scholingsontwikkelaar naar een kennistransferagency. De bedrijven die als oprichter betrokken waren bij de stichting vinden dit laatste een publieke taak en hebben daarom besloten geen bijdrage meer te leveren in de exploitatie. Dit heeft ertoe geleid dat diverse kennisinstellingen in Heerlen/Parkstad Limburg (Hogeschool Zuyd, Open Universiteit en het International Institute of Infonomics) hebben besloten om de activiteiten van het expertisecentrum over te nemen en hun ICT-activiteiten te bundelen. Binnen het Kenniscluster Oostelijk Zuid Limburg zullen zij op basis van een gezamenlijk activiteitenprogramma uitvoering geven aan hun ICT-projecten onder de naam "Expertisecentrum ICT". Hiervoor hebben zij vijf programmalijnen geformuleerd.

Het project Learning Plaza van de Open Universiteit maakt deel uit van de programmalijn Kennistransfer binnen het projectplan van het Kenniscluster. De OU wil door middel van de Learning Plaza een ontmoetingsplaats realiseren waar vraag en aanbod van kennis en expertise op het gebied van onderwijsinnovatie, modern leren en e-learning elkaar ontmoeten.
Beide projecten maken deel uit van het innovatieproject RISLIMBURG.nl. Dit innovatieproject is één van de belangrijke speerpunten binnen het Provinciaal Economisch Beleid.

Het Kenniscluster is opgericht met als doel een structurele verbetering te realiseren in de samenwerking van onderwijs- en kennisinstellingen in Limburg. Initiatiefnemer van het expertisecentrum was LIOF, met daarnaast participanten uit ICT-bedrijven en de Hogeschool. Binnen het samenwerkingsverband zullen de diverse kennisinstituten hun ICT-expertise gaan bundelen. In 2001 is de bundeling van de Heerlense en Maastrichtse onderwijsinstellingen in de Hogeschool Zuyd een feit geworden. De hogeschool wil de relatie met de markt vergroten, waardoor een meer ondernemende cultuur wordt gecreëerd bij zowel de ICT-opleidingen als bij studenten. De Open Universiteit (OU) vormt een belangrijke speler op het terrein van het (open) afstandsonderwijs. De OU heeft buiten haar onderwijstaak ook een innovatietaak. De OU vindt het belangrijk om samen te werken met onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling van onderwijs.

Het International Institute of Infonomics is opgezet om de expertise op het gebied van nieuwe ICT-technologie binnen de UM en de HZ ten aanzien van onderzoek, opleiding en praktijkwerk te bundelen. Het onderzoek van Infonomics zal zich meer gaan richten op toegepast onderzoek in samenwerking met deelnemende partners in het kenniscluster.

De samenwerking tussen de diverse kennisinstellingen is vormgegeven in vijf programmalijnen.
De volgende programmalijnen met bijbehorende projecten worden onderscheiden:

* a) actielijn 0: Inrichting samenwerking in het Expertisecentrum ICT. Deze programmalijn is gericht op het realiseren van een bestuurlijke samenwerking van drie instellingen, deelname van zes bedrijven en intermediaire instellingen in de programmaraad van het EICT, operationele samenwerking van diverse partijen en het opstellen van business- en communicatieplan voor de periode tot 2006;

* b) actielijn 1: ICT en arbeidsmarkt. Projecten binnen deze programmalijn zijn gericht op het ontwikkelen van specifieke ICT opleidingen die ertoe leiden dat de instroom op de ICT arbeidsmarkt zal toenemen. Voorbeelden van projecten zijn het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen op het gebied van CISCO-technologie, het ontwikken van een businessplan voor een ICT-academy, het opzetten en ontwikkelen van een duale masteropleiding ICT, het aanbieden van een duale opleiding Hogere Informatica en het opstellen van een businessplan voor de Master-opleiding Infonomics en Nieuwe Media;
* c) actielijn 2: Versterking van ICT-toepassingen door het regionale MKB. De activiteiten binnen deze programmalijn zijn er met name op gericht, om de samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB te intensiveren en gezamenlijk praktijkprojecten te formuleren. Zo zal het project Proeftuin ICT, waarin door studenten applicaties ten behoeve van Limburgse bedrijven worden ontwikkeld, gecontinueerd en verbreed worden naar andere opleidingen. In het kader van de opleiding Communicatie en Multimediadesign worden middels praktijkopdrachten E-Shops (virtuele winkels) ontwikkeld voor het MKB. Het project Web-enabled Supply Chain Management betreft het uitvoeren en documenteren van succesvolle pilots en demonstratieprojecten met het MKB op het gebied van web-based Supply Chain Management;
* d) actielijn 3: ICT en kennistransfer. Om de deling en distributie van kennis te stimuleren zijn een aantal speerpunten geformuleerd binnen deze programmalijn. Een belangrijk project in programmalijn 3 is het project Learning Plaza. In 2002 zal dit informatie- en expertisecentrum in Heerlen in gebruik worden genomen. In hoofdstuk 3 van deze nota zal uitvoerig worden ingegaan op het project Learning Plaza. Een ander project waarvan de eerste fase in 2001 is afgesloten, vormt de kennisboulevard. Aan de portaalfunctie van de kennisboulevard wordt een centrale positie toegekend in het bemiddelen tussen kennisvraag en aanbod. Tenslotte zal kennistransfer gestimuleerd worden door het inrichten van grensoverschrijdende kennisgemeenschappen in de Euregio middels de projecten Complaix en Interfaculty CMD. Het project Complaix is erop gericht om kennis op het terrein van ICT- en ICT-opleidingen binnen de Euregio te ontsluiten. De interfaculty CMD is een initiatief van de drie hogescholen in Diepenbeek, Heerlen en Aken om de opleiding Communicatie en Multimedia Design op te zetten;

* e) actielijn 4: Toegepast wetenschappelijk onderzoek. De speerpunten binnen deze programmalijn zijn met name gericht op toegepast onderzoek en curriculum-ontwikkeling binnen de regio. De projecten vormen veelal een verdere voortzetting en uitvoering van de Infonomics projectenportfolio, opbouw van een toegepast kenniscomponent, verbinden en integreren van onderzoek met andere onderzoeksinstituten en verankering binnen relevante landelijke en Europese onderzoeksinitiatieven.

19-6-2002 09:47

Deel: ' Provinciale subsidie kennisinfrastructuur Oostelijk Zuid-Limburg '
Lees ook