Provincie Noord-Holland


26 oktober 1999
Provincie stelt 1,8 mln beschikbaar voor plan van aanpak vaart in de Zaan

Het college van GS heeft besloten om maximaal 1,8 miljoen aan de gemeente Zaanstad beschikbaar te stellen om de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren. De totale kosten van de baggerronde van de Zaan bedraagt f 7,2 miljoen. Dit bedrag wordt zowel door provincie Noord-Holland als door de gemeente Zaanstad opgebracht. De gemeente Zaanstad zal f 5,4 miljoen voor haar rekening nemen. Het baggeren van de Zaan maakt onderdeel uit van een plan van aanpak 'Vaart in de Zaan'.

De Zaan is de belangrijkste vaarroute voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Veel bedrijven hebben zich dan ook langs de Zaan gevestigd om voor aan- en afvoer van goederen gebruik te kunnen maken van deze vaarroute. In het beleid van de provincie wordt een steeds groter belang toegekend aan vervoer over water. De capaciteit van het wegennet schiet steeds vaker tekort waardoor drukte en filevorming toeneemt. Op het water is nog capaciteit voor het transport van goederen. In het kader van het plan van aanpak 'Vaart in de Zaan' is in 1997 gestart met de verruiming van de bedieningstijden van de bruggen over de Zaan. Vorig jaar zijn de voorbereidingen begonnen voor de studie naar aanpassingen van de Wilhelminasluis. Het project waarvoor GS een oordeel vraagt aan Provinciale Staten betreft een nieuwe baggerronde waarbij de vaarweg volledig wordt aangepakt. Over een lengte van ongeveer 10 km wordt de vaargeul gebaggerd. Bovendien wordt de vaargeul breder waardoor twee binnenvaartschepen elkaar veilig kunnen passeren. Verwacht wordt dat er ongeveer 186.000 m3 specie gebaggerd zal worden. Deze bagger zal in een zijarm van de Zaan worden gestort. Hiervoor zijn inmiddels de benodigde vergunningen aangevraagd. De verwachting is dat medio 2000 gestart kan worden met het baggeren in de Zaan. ___________________________________

Deel: ' Provinciale subsidie voor plan van aanpak vaart in de Zaan '
Lees ook