Ingezonden persbericht


Provinciale websites hebben te weinig oog voor de burger

De invloed van de burger op de activiteiten van de overheid moet omhoog, daar zijn de dames en heren politici het wel over eens. Om te kijken of deze doelstelling al gerealiseerd wordt door de provinciale websites, heeft DotWise deze voorgelegd aan haar panelleden. En helaas blijkt het ook op provinciaal niveau moeilijker de burger te betrekken bij de overheid, dan zo gemakkelijk wordt geroepen. Over de look & feel zijn de respondenten over het algemeen wel tevreden, maar "de inhoud mag van mij wat minder 'beleid' en dichter naar de beleving van de burger toe".

Nederland maakt zich op voor de vierde verkiezingen in een jaar tijd, de Provinciale Staten. Verkiezingen waarvoor de stemgerechtigde al nooit erg warm loopt. Maar dit keer lijkt de animo lager dan ooit. Want van de provincie hoort hij niets, ziet hij niets en kent hij het belang niet. En dat terwijl de invloed van de provinciale overheden hoger is dan menigeen zich realiseert. Immers, afgezien van het provinciale belang kiezen de statenleden ook de leden van de Eerste Kamer. Daarmee hebben de statenverkiezingen indirect ook een aanzienlijke invloed op de landelijke politiek.

Om de burger van dat belang te overtuigen, probeert elk van de twaalf provincies om op eigen wijze deze 'tussenoverheid' dichter bij de burger te brengen. Maar slagen ze daar ook in? Is het duidelijk waarvoor men een bezoek aan een provinciale website kan brengen? Kan hij gemakkelijk zijn weg vinden? Is het taalgebruik begrijpelijk voor de burger of struikelt hij over ambtenarentermen. Zijn er voldoende mogelijkheden om vragen te stellen of om een mening te geven? Kortom, bieden de provinciale websites voldoende toegevoegde waarde voor de burger? Vragen waar DotWise graag een antwoord op ziet. En waar de leden uit het DotWise-gebruikerspanel massaal gehoor aan gaven.

Allereerst is de respondenten gevraagd wat men hoopt te vinden op een provinciale website? Afgezien van recreatieve en historische informatie, gaat men hier voornamelijk op zoek naar informatie over de eigen streek, zoals daar zijn stadsontwikkeling, woon- en werkmogelijkheden, culturele informatie en in deze tijd ook zeker, informatie over de aanstaande verkiezingen. En dat laatste wordt - hoewel nog nauwelijks bij de burger bekend - inderdaad wel geboden, maar dan in de vorm van een aparte website. Een extra klik die voor menig respondent het geringe belang van deze verkiezingen nog eens extra onderstreept.

Vinden de respondenten deze gewenste onderwerpen ook op een toegankelijke manier terug op hun provinciale website? Het antwoord blijkt voor de meeste provinciale websites tweeledig. Voor een geoefende internetter blijkt vrijwel alle informatie te achterhalen, maar voor veel informatie moet behoorlijk wat geklikt worden. En de manier waarop de onderwerpen gepresenteerd worden is vaak zeer ambtelijk en daardoor voor de gewone burger minder goed te begrijpen.

Met name de website van de provincie Drenthe moet het hierbij ontgelden. "Veel zakelijke en politieke informatie waarvoor ik als burger weinig interesse heb." En dit alles blijkt dan ook nog gepresenteerd in de vorm van oneindige lijsten met artikelen, waarvoor men veelvuldig moet scrollen.

Zelfs de relatief hooggewaardeerde Zuid-Hollandse website, blijkt bij nadere bestudering nauwelijks meer dan een opsomming van beleidsnotities, veelal PDF's die gedownload moeten worden. Documenten die geschreven zijn voor en door ambtenaren en daardoor nauwelijks geschikt zijn voor de burgerlijk betrokkenen. Die is immers niet zozeer geïnteresseerd in uitgebreide achtergronden en ellenlange onderbouwingen, maar in de directe effecten van de plannen voor hem of haar. En mochten die effecten negatief zijn, dan wil die er ook direct op kunnen reageren. En juist daar ontbreekt het nog te vaak aan.

Al met al zijn de provinciale websites nog veel te politiek van opzet. Niet de burger lijkt de doelgroep, maar de ambtenaar. Het is dan ook aan te raden om, zoals we dat inmiddels ook bij verschillende gemeentelijke websites zien, uit te gaan van een duidelijke doelgroepkeuze. Waarbij de belangrijkste doelgroepen de 'burger c.q. inwoner' en de 'ambtenaar' zullen zijn. De inwoner moet vervolgens - op basis van een duidelijke menu-indeling - geïnformeerd worden met de onderwerpen die voor hem of haar daadwerkelijk van belang zijn. In korte bondige taal, met altijd de mogelijkheid om te reageren. Voor de ambtenaar kan de informatie veelal wel gehandhaafd blijven zoals die nu te vinden is op de provinciale websites.

Baarn, 24 februari 2003

DotWise BV is een consultancy online communicatie, gespecialiseerd in online strategie, site optimalisatie en usability. Voor meer informatie over bovenstaand onderzoek of over DotWise kunt u bellen met Astrid Kuyer. telefoonnummer: 035 ­548 60 61 of een e-mail sturen naar info@dotwise.nl

Deel: ' Provinciale websites hebben te weinig oog voor de burger '
Lees ook