Provincie Groningen


Groningen, 2 februari 1999, Persbericht nr. 18

Provinciale weg Delfzijl-Holwierde wordt flink aangepakt

Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met een plan om de provinciale weg van Delfzijl naar Holwierde (N997) aan te pakken. De weg wordt verkeers-veiliger gemaakt door de aanleg van twee rotondes en het aanbrengen van middengeleiders. De
verkeersveiligheidsmaatregelen worden gecombineerd met onderhoud aan de weg. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid en kosten ongeveer f 4 miljoen. De uitvoering zal nog dit jaar starten.

Verkeersveiligheid

De weg van Delfzijl naar Holwierde zal op dezelfde wijze worden ingericht als bijvoorbeeld de weg Ranum-Uithuizen. Hierdoor zal de verkeersveiligheid worden vergroot. Op deze weg zijn van 1995 tot en met 1997 54 ongevallen gebeurd, waarvan 16 met letsel. De meeste ongevallen vonden plaats op de kruisingen. Niet alleen door aanpassingen op de weg, maar ook door een handhavingsproject van politie en justitie hoopt de provincie het aantal ongevallen te verminderen.

Maatregelen

De kruisingen Jachtlaan-Hogelandsterweg en de
Hogelandsterweg-Europaweg worden zo aangepast dat er rotondes worden aangelegd. De verkeerslichten op deze kruisingen zullen verdwijnen. De T-splitsing bij de Fivellaan-Jachtlaan wordt iets omgebogen zodat duidelijker wordt wat de doorgaande route is. In de T-splitsingen Hogelandsterweg-Eemsweg en de Hogelandsterweg-Kustweg worden middengeleiders aangebracht, die de snelheid van het verkeer moeten remmen. De uitrit van het Delftzicht-ziekenhuis aangepast en overzichtelijker gemaakt. Tot slot wordt buiten de bebouwde kom van Delfzijl tot Holwierde op de bestaande kruisingen middengeleiders met linksafvakken aangebracht.

Een gedeelte van de weg is eigendom van de gemeente Delfzijl, met de gemeente vindt overleg plaats over een herinrichting van het gemeentelijk deel, zodat de hele route dezelfde inrichting krijgt.

Kosten

De gemeente Delfzijl draagt f 570.000 bij aan de kosten, de provincie Groningen betaalt het resterende bedrag van f 3.420.000. Het plan wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de statencommissie voor Milieu en Waterstaat.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Provinciale weg Delfzijl-Holwierde wordt aangepakt '
Lees ook