Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie akkoord met paardenrusthuis Soest

25-06-2002
De paardenstoeterij aan de Birkstraat in Soest kan wat betreft de provincie een paardenrusthuis worden. Ook mogen de stallen uitgebreid worden. Dit hebben gedeputeerde staten besloten.

De provincie verleende al eerder toestemming voor de uitbreiding en omzetting van de stoeterij. Zij is van mening dat een paardenrusthuis qua ruimtelijke uitstraling gelijk kan worden gesteld aan een stoeterij en dat er eerder sprake is van een afname van de bedrijvigheid dan een toename. Daarnaast levert het bouwplan voor het rusthuis aanzienlijk minder bebouwing op dan eerder was toegestaan voor de uitbreiding van de stoeterij. Ook vindt de provincie dat de natuur- en landschapskenmerken niet worden aangetast.

De inspecteur ruimtelijke ordening van het ministerie van VROM adviseert echter negatief. Het gebied maakt nu deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van de Utrechtse Heuvelrug. Volgens de inspecteur is het project dan ook een nieuwe ontwikkeling binnen de EHS en heeft het wel gevolgen voor de aanwezige natuurwaarden en kenmerken.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provincie akkoord met paardenrusthuis Soest '
Lees ook