Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 11 september 2001Weeknummer: 37

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.2/BJC

Ja

Vergadering van de Interprovinciale Statencommissie op 11 september 2001 om 14.00 uur in het provinciehuis te Leeuwarden.

Agenda met bijbehorende stukken voor kennisgeving aannemen.

Conform.

6.6/CW

Ja

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers, tweede tranche 2001.

1. Kennisnemen van het bestedingsvoorstel voor de tweede tranche van de subsidieregeling.

2. Instemmen met het eenmalig wel subsidiëren van de reis- en verblijfkosten van vrijwilligers (afwijkend van de geharmoniseerde normen voor de vergoeding van onkosten vrijwilligerswerk).

Conform.

6.7/CW

Ja

Bestedingsvoorstel tender vrijwilligerswerk.

1. Instemmen met het bestedingsvoorstel.

2. Instemmen met het verhogen van het subsidieplafond van 200.000,--/ 90.056,04 naar 400.000,--/ 181.512,09 door het vervroegd inzetten van de middelen voor 2002.
3. Instemmen met het eenmalig subsidiëren van reis- en verblijfkosten.

Conform.

6.9/BJC

Ja

Agenda vergadering provinciale staten op 3 oktober 2001.
1. De conceptagenda voor de vergadering van provin- ciale staten op 3 oktober 2001 vaststellen.
2. De agenda en oproep voor de vergadering (doen) verzenden.
Conform.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Geen.

Deel: ' Provincie Drenthe GS-besluitenlijst '
Lees ook