Provincie Drenthe


Aanpak heeft goed gewerkt, verbeterpunten in kaart gebracht Provincie maakt balans op van watersnood

Assen, 12 januari 1999
Persberichtnummer 99-003De provincie heeft de balans opgemaakt van de watersnood in oktober en november. In die evaluatie komen de waterhuishouding en het werk van het Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) aan de orde. De algemene conclusie is dat de aanpak goed heeft gewerkt. Overheid en hulpverleners hebben de zaak steeds goed in de hand gehad. Waar mogelijk is schade voorkomen. En bij de schade-afwikkeling is er binnen de criteria van het Rijk voor Drenthe alles uit gehaald wat er in zat.
Los van de positieve bevindingen beschouwt het provinciebestuur de watersnood ook als een belangrijke testcase. Daarom is vooral ook bekeken waar verbeteringen wenselijk zijn. Die verbeteringen liggen in de sfeer van praktische faciliteiten en voorzieningen en in de procedures rondom de afstemming met andere instellingen. Inmiddels is daartoe al het nodige in gang gezet, onder andere via overleg met andere instanties. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nota over de provinciale waterhuishouding.

De waterhuishouding

Door hevige regenval in de nacht van 27 op 28 oktober traden in de provincie Drenthe kanalen en beken buiten hun oevers, gaf de peilbeheersing in kanalen grote problemen, dreigden kaden te bezwijken, kwamen land- en tuinbouwgebieden blank te staan en werd er in de bebouwde omgeving veel hinder ondervonden en schade geleden. De uitgangssituatie op 27 oktober 1998 was ongunstig. Als gevolg van de neerslag in het voorafgaande weekend werd de afvoercapaciteit van de verschillende aflaatwerken al voor 85 tot
90% benut. Een ander nadeel was dat de bodem als gevolg van die eerdere regenval al geheel verzadigd was.

Vanaf het zogenaamde Drents plateau stroomt het water in de provincie naar de randen. Daardoor ondervonden die randen in versterkte mate de gevolgen van de grote neerslag. Dat betrof Noord-Drenthe en het Zuidlaardermeergebied en in het zuiden met name Coevorden en Meppel. Bij die laatste gemeenten was daarnaast nog van invloed dat de maximale afvoercapaciteit (onder andere Zedemuden bij Zwartsluis) was bereikt en de hoge waterstand in de Vecht doorwerkte tot Coevorden. Noord-Drenthe merkte de effecten van de hoge waterstanden in de Groninger boezem. Bijkomend probleem voor dit gebied was dat het PCC Drenthe over te weinig informatie beschikte. De waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest participeerden in het PCC Groningen maar de informatievoorziening richting Drenthe was gebrekkig. Groningen en Drenthe hebben inmiddels afspraken gemaakt zodat de informatievoorziening in de toekomst beter kan verlopen.
De provincie wil daarnaast samen met de waterschappen bekijken welke maatregelen nodig zijn om de waterhuishouding in Drenthe nog beter beheersbaar te maken.
In elk geval zijn diverse civieltechnische maatregelen gewenst zoals dijk- en kadeverhoging, profielvernieuwing en eventueel kanaalverlegging. Ook het aanwijzen van mogelijke inundatiegebieden past in het proces van een betere voorbereiding op de toekomst. Bovendien vindt de provincie dat er meer duidelijkheid moet komen over de vraag wie beheerder is van bepaalde objecten. In dit verband is ook de vraag wie in Drenthe de uiteindelijke vaarwegenbeheerder moet worden relevant. Het is de bedoeling dat er binnen enkele maanden een nota verschijnt over de waterhuishouding in Drenthe. Aan de hand daarvan nemen provinciale staten nadere besluiten.

Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC)

Het PCC Drenthe was op 28 oktober vanaf 06.00 uur operationeel. Het PCC verzorgt de informatievoorziening tussen overheden en relevante instanties, handelt bijstandsaanvragen af en zorgt voor de afstemming van alle maatregelen.
Door het PCC is een groot beroep gedaan op personeel en materieel van buiten. De inzet van militair personeel in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe kwam traag op gang, maar uiteindelijk heeft de hulp zeker bijgedragen aan het voorkomen van grotere problemen.

Een praktisch knelpunt waar het PCC mee te maken had, lag op het terrein van het telefoonverkeer. De provinciale telefooncentrale was de eerste dag getroffen door een technische storing. Bovendien bleken mobiele telefoons niet of slecht te werken in de ruimte die voor het PCC in de kelders van het provinciehuis is ingericht. Daardoor moest het provinciale beleidsteam in de eerste uren geïmproviseerd en vanuit verschillende vertrekken opereren. Het provinciale noodnet functioneerde wel, maar er zat een extra schakel in de verbinding door de tussenkomst van een telefoniste. Ook leverde het gebrekkige telefoonverkeer problemen op bij het telefonisch aflezen van waterpeilen. Verschillende maatregelen moeten toekomstige knelpunten op het gebied van het telefoonverkeer voorkomen. Het betreft bijvoorbeeld voorzieningen ten behoeve van waterniveaumeters en het mobiele telefoonverkeer, betere verbindingen voor het noodnet en afzonderlijke publiekstelefoonlijnen. Andere gewenste voorzieningen voor het PCC zijn betere PC's met netwerkverbindingen en gedigitaliseerd kaartmateriaal dat is afgestemd op het kaartmateriaal van het Nationaal Coördinatiecentrum.
Met de aanschaf van de verschillende voorzieningen voor het PCC is, los van het kaartmateriaal, ongeveer 85.000 gulden gemoeid. Provinciale staten nemen daarover binnen enkele weken een besluit.

Een ander verbeterpunt betreft de informatieprocedures tussen overheden en/of andere instanties. De contacten tussen het PCC en andere instanties verliepen niet altijd optimaal. Zo bleek niet altijd even duidelijk wat de status van de ingenomen standpunten en opvattingen van het PCC Drenthe was. In een enkel geval werd het verbod om water te pompen op provinciale kanalen pas opgevolgd nadat de telefonische communicatie daarover schriftelijk werd bevestigd. Ook waren bijstandsaanvragen vanuit gemeenten niet altijd even duidelijk geformuleerd. De provincie wil dan ook bezien op welke wijze de informatie-uitwisseling in de toekomst beter kan verlopen bijvoorbeeld door meer te standaardiseren en telefonische aanwijzingen zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen. Maar ook door de crisisplannen van provincie, gemeenten en waterschappen nog beter op elkaar af te stemmen.

Uiteindelijk is het PCC Drenthe drie dagen en twee avonden operationeel geweest. Vanaf maandag 2 november was de situatie zodanig dat het werk vanaf de reguliere werkplekken kon worden verricht.

Tijdens de crisisperiode mocht Drenthe zich verheugen in de warme belangstelling van een aantal hoogwaardigheidsbekleders. De komst en belangstelling van Hare Majesteit de Koningin heeft getroffenen en werkers een hart onder de riem gestoken. De komst van meerdere bewindslieden heeft er mede voor gezorgd dat er vanuit Den Haag oog was voor de schade die het water aan Drenthe had toegebracht. Al vrij snel kwam het overleg met Den Haag over een schaderegeling op gang. Ook die werkzaamheden waren omvangrijk en hebben veel inzet gekost. Mede dankzij de informatie van gemeenten en NLTO kon de provincie in Den Haag aannemelijk maken dat een groot deel van Drenthe onder de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen hoorde te vallen. Daarmee is het maximaal haalbare resultaat voor Drenthe bereikt.Deel: ' Provincie Drenthe maakt balans op van watersnood '
Lees ook