Provincie Drenthe


Provinciebestuur brengt 'De kansen in kaart'
Provincie maakt vaart met Langman-kansen

Assen, 09 februari 1999
Persberichtnummer 99-028Gedeputeerde staten zetten vaart achter de ontwikkeling van projecten die met de zogenaamde Langman-gelden worden gefinancierd. De bestedingsperiode loopt tot 2006 en het provinciebestuur wil de kansen zo snel mogelijk verzilveren. Daarom is in de afgelopen weken onder het motto 'De kansen in kaart' druk overlegd met potentiële partners voor projecten. Projectgedeputeerde Sipke Swierstra: "We zetten in op een gezamenlijke actieve projectontwikkeling zodat we slagvaardig kansen kunnen pakken. Dat gebeurt binnen het reguliere beleid. Daarnaast willen we een aantal accenten zetten".

Door eendrachtige samenwerking hebben de noordelijke provincies ruim 5 miljard gulden van het kabinet toegezegd gekregen. (Langman-gelden, ICES-middelen, EU-structuurfondsen). Dat biedt perspectieven voor verschillende projecten. Ondanks de ogenschijnlijk lange bestedingstermijn tot 2006 wil het provinciebestuur vaart zetten achter de ontwikkeling van projecten. Want in de praktijk blijkt dat er daarbij veel hobbels genomen moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van cofinanciering en planprocedures.

Door een pro-actieve projectontwikkeling en vooral ook door samenwerking, wil de provincie zoveel mogelijk kansen benutten. In het kader daarvan hebben de Drentse gedeputeerden in de afgelopen weken van gedachten gewisseld met een groot aantal potentiële partners, zoals de bestuurders van de twaalf Drentse gemeenten, de waterschappen en waterbedrijven, regionale rijksdiensten, de NLTO, STAMM, Kamer van Koophandel en organisaties op het terrein van milieu en recreatie. Dat is gebeurd aan de hand van een aantal thema's.

Uit de gespreksrondes blijkt dat er bij de beoogde partners veel draagvlak is voor de thema's en aanpak. De vroegtijdige samenwerking werpt voor alle partijen vruchten af is de verwachting. Projecten worden breder gedragen, projectideeën komen sneller op tafel, via meerjareninvesteringsprogramma's kan er beter ingespeeld worden op de noodzakelijke cofinanciering, planprocedures kunnen vlotter verlopen en een gebundelde inzet op een aantal speerpunten levert snellere en betere resultaten op.

Het overleg is gevoerd aan de hand van een informatiemap gevuld met thema's die GS als kansrijk beoordeelt. De thema's zijn niet nieuw, maar gebaseerd op actuele beleidsvisies als het Provinciaal omgevingsplan, de Regiovisie Groningen-Assen, de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Maar vooral ook 'Kompas voor de Toekomst', de visie op basis waarvan het Noorden de miljarden heeft binnengehaald. De thema's moeten wat GS betreft zo snel mogelijk resulteren in concrete projecten.

De thema's zijn Werkgelegenheid, Bedrijfsomgeving, Stedelijke vernieuwing, Perspectief voor de landbouw, Drentsche Aa-gebied, Nationale Parken Zuidwest-Drenthe, Hunzegebied en Veenkoloniën. Door de gesprekspartners zijn ook het toerisme en water als mogelijke thema's genoemd. Gedeputeerde staten onderschrijven het belang van die onderwerpen maar stellen dat ze binnen de acht thema's en binnen het reguliere beleid ook ruimschoots aan bod komen. Betiteling tot een afzonderlijk thema is daarom niet nodig.

Als de Statencommissie BFSEA op 10 maart a.s. instemt met de aanpak treedt fase twee van 'De kansen in kaart' in werking: de uitwerking van de thema's in concrete maatregelen en projecten. Naar verwachting wordt die fase gemarkeerd met een startmanifestatie vlak voor de zomer.Deel: ' Provincie Drenthe maakt vaart met 'Langman-kansen' '
Lees ook