Provincie Drenthe


Provincie onderzoekt bodem en grondwater

Assen, 16 februari 1999
Persberichtnummer 99-040De concentraties fosfaat en nitraat zijn hoog in de bodem en het grondwater in Drenthe. Met name op de zandgronden. Zware metalen komen relatief weinig voor. Dit blijkt uit de nulmeting van het provinciale bodemkwaliteitsmeetnet.

In 1996 werd het bodemkwaliteitsmeetnet ingericht op ongeveer honderd landbouwpercelen verspreid over Drenthe. De provincie wil hiermee de kwaliteit van de bodem en het bovenste grondwater volgen.
De gegevens over een langere tijd zijn belangrijk om het effect te meten van het provinciaal beleid. De provincie hoopt aan te kunnen tonen dat het milieubeleid een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van bodem en grondwater. Onderdelen van dit beleid zijn het stimulerings- en mestbeleid. Ook de effecten van de inspanningen van de landbouw kunnen worden getoetst. De eerste resultaten geven een algemeen beeld van de bodem- en grondwaterkwaliteit op dit moment. Bij de conclusies is rekening gehouden met de regionale verschillen in bodemsamenstelling en
-gebruik. De eerste resultaten vormen tezamen de nulmeting. De kwaliteit van het diepere grondwater wordt al langer gemeten via een meetnet.
Het relatief hoge fosfaatgehalte is ontstaan door bemesting. De landbouw ervaart zelf de nadelen hiervan. Fosfaten hebben door uit- en afspoeling ook effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. En daarmee op het drinkwater.
Op de zandgronden zijn in het ondiepe grondwater hoge nitraatgehalten gemeten. Dit wordt geconcludeerd op grond van de Europese nitraatrichtlijn.
Eens in de vier jaar zal de situatie van de bodem worden gemeten. Elk jaar de kwaliteit van het bovenste grondwater.Deel: ' Provincie Drenthe onderzoekt bodem en grondwater '
Lees ook